VOEL JE THUIS IN RIEMST

Riemst moet een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud. Het gemeentebestuur wil inzetten op een sterk onderwijs, op voldoende kwalitatieve kinderopvang en het onder- steunen van ons rijk verenigingsleven. Ons beleid biedt kansen aan mensen met een handicap en zorgt ervoor dat ook senioren kwaliteitsvol en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat Riemst geen slapende gemeente is, bewijst het overzicht dat na deze inleiding volgt.

PROJECT IN DE KIJKER: WELZIJNSCAMPUS

BOUWEN AAN
DE ZORG VAN
MORGEN

In de schaduw van Woonzorgcentrum Eyckendael wordt er druk gewerkt aan de uitbouw van de welzijnscampus.

In 2016 startte Woonzo met de bouw van 11 seniorenwoningen. Bijzonder is dat deze woningen speciaal ontworpen zijn op maat van ouderen en minder mobiele personen. Begin 2018 zullen de eerste senioren er hun intrek nemen, en ze komen allemaal uit Riemst!

Naast deze seniorenwoningen zijn er in 2016 ook 34 serviceflats opgeleverd en hebben een aantal zorgverleners zich op de campus gevestigd zoals het Wit Gele kruis en een huisartsenwachtpost. Op loopafstand van het rusthuis, serviceflats en seniorenwoningen liggen het Sociaal Huis, Dienstencentrum De Linde, het dorpsrestaurant, de bibliotheek, een school en Zaal ‘t Paenhuys. De welzijnscampus is een proeftuin voor het seniorenbeleid in Vlaanderen waar privé en gemeente samenwerken.

Woonzorgcentrum Eyckendael gaat uitbreiden op gronden van het Sociaal Huis (gronden in erfpacht aan Woonzorggroep Bergalim). Er komen 3 kleinschalige woningen bij, waar in totaal 21 bewoners met dementie kunnen verblijven. Daarnaast komen er 14 rusthuisbedden en 9 serviceflats bij. Er wordt ook werk gemaakt van een dagzorgcentrum en een woonzorgkruispunt. Hiervoor wordt een gericht aanbod voor thuisverblijvende, hoogbejaarde Riemstenaren uitgewerkt.

Je hebt wellicht ook de aanleg van de Volkstuintjes al opgemerkt? Er komen 10 tuintjes en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank. De volkstuintjes kregen Warmoes als naam, dat is dialect voor tuintjes en de naam verwijst ook naar een vergeten groente. De combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen zal ervoor zorgen dat de welzijnscampus een levendige ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

UNIEKE ONDERSTEUNING BASISONDERWIJS

_________

In totaal werd er al € 70.652,72 uitgekeerd en er staan nog heel wat nieuwe projecten op het programma.

Elke basisschool in Riemst kan sinds 2015 een toelage aanvragen voor verbeteringswerken aan de schoolinfrastructuur. Dat een gemeente ook andere onderwijsnetten ondersteunt, is uniek in Vlaanderen. Maar voor het gemeentebestuur is elk kind gelijk, ongeacht het onderwijsnet. Concreet voorziet de gemeente Riemst extra middelen bovenop de gekende subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn. Heel concreet gaat het om toelages van 50.000 tot 100.000 euro per dorpsschool. Op deze manier stimuleren we alle scholen om te investeren in de schoolinfrastructuur, omdat de effectieve investeringskost voor de school zelf tot 5 procent wordt terug gebracht.

In 2016 werd het eerste dossier goedgekeurd. Vrije Basisschool Het Hofje in Vroenhoven kon op deze manier de toiletten vernieuwen.

Ook Vrije Kleuterschool ‘t Vogelnestje in Heukelom mag rekenen op een tussenkomst. Hier werd het dak vernieuwd en kwam er een nieuw plafond. Daarnaast werd ook het sanitair en de centrale verwarming vernieuwd, kreeg de klas een nieuwe vloer, kwamen er branddeuren en werd alles mooi geschilderd.

STAND VAN ZAKEN

Opendeurdag Huis van het Kind

De gemeente Riemst wil de diensten die te maken hebben met de opvoeding, preventieve gezondheid of vrije tijd van kinderen zoveel mogelijk centraliseren binnen het Huis van het Kind.

Aan de Sint-Jansstraat in Herderen vind je vandaag de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Ukke Puk, de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg en het consultatiebureau van Kind en Gezin.

Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, is een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Elke dag nemen verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers deze opdracht ter harte.
Door deze krachten te bundelen binnen het Huis van het Kind willen we als gemeente gezinnen nog beter ondersteunen.

Ben jij benieuwd naar de werking in het Huis van het Kind? In september 2018 wordt er een opendeurdag georganiseerd. Je bent van harte welkom!

STAND VAN ZAKEN

EEN SPEELPLEK IN ELKE DORPSKERN

_________

De gemeente streeft er naar om in elke dorpskern een speelplek in te richten.

De gemeente streeft er naar om in elke dorpskern een speelplek in te richten. In 2016 opende de speelweide in Millen, in de schaduw van De Waterburcht. Het mooie resultaat van het dorpsproject ‘Ruimte voor Iedereen’, waarbij de inwoners van Millen werden bevraagd over de openbare ruimte in hun dorp. De speelweide is goed voor een investering van 34.750 euro, waarvan 20.811 euro gesubsidieerd wordt door Europa via het Leader+-programma voor plattelandsontwikkeling.

In 2017 kregen ook de speelpleinen in Bolder en Vlijtingen een opknapbeurt. Op het pleintje in de Burgemeester Dewalquestraat in Bolder komen er twee voetbaldoelen. Daarnaast komt er een avonturenpad met een klimboom, liggende boomstam, stapstammen en zwerfkeien. Ook het Deken Gelaesplein in Vlijtingen wordt opgevrolijkt met twee voetbaldoelen, een evenwichtsparcours, een vogelnestschommel en een speeltoestel met glijbaan. De vernieuwingen zijn goed voor een investering van 39.765,20 euro.

Ook het speelplein in Herderen werd al deels vernieuwd. De kinderen kregen een uitdagende zandbak met een waterpomp, een zandgraver, een zandtafel, een liggende klimboom, een vogelnestschommel, praatpalen, zitstammen en een duikelrek, … Na de zomer van 2018 wordt ook de rest van de speeltuin vernieuwd.

STAND VAN ZAKEN

OUDERENWIJZER BEGELEIDT 85-PLUSSERS BIJ AANVRAAG TEGEMOETKOMINGEN

Het Sociaal Huis onderzoekt binnen het project ‘Ouderenwijzer’ of een 85-plusser in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Het gaat dan heel concreet over de zorgverzekering en de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB). Die laatste tegemoetkoming gaat naar personen boven de 65 jaar met een verminderde graad van zelfredzaamheid.

Of je al dan niet recht hebt op zo’n tegemoetkoming is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je hulpbehoevendheid in het dagelijkse leven, je inkomsten, eigendommen, schenkingen, kortom een heel kluwen voor heel wat mensen. Via het project ‘Ouderenwijzer’ gaat het Sociaal Huis nu zelf actief op zoek naar de mensen die door de mazen van het net vallen.

In Riemst, en bij uitbreiding de gemeenten aan de taalgrens in Limburg, is de vergrijzing vandaag al sterker aanwezig dan in de andere Limburgse gemeenten. Het aandeel 80-plussers zal ook de komende jaren nog toenemen. Vandaag ligt dat Vlaamse gemiddelde op 58 per 1.000 inwoners, tegen 2030 zullen er dat 76 per 1.000 inwoners zijn.

Het gemeentebestuur wil dat senioren zo lang mogelijk in een aangepast en aangenaam klimaat thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor heb je vaak voldoende financiële middelen nodig, zeker als er zorg bijkomt naarmate je minder zelfredzaam wordt. Het project ‘Ouderenwijzer’ is in die zin ook voor het gemeentebestuur een barometer om op te volgen welke zorgen en noden er leven bij onze senioren.

STAND VAN ZAKEN

Inzetten op
multifunctionele
schoolinfrastructuur
___________

De gemeente sluit zich aan bij de visie van de Vlaamse overheid om schoolgebouwen niet alleen te benutten voor onderwijs, maar om er meerdere functies samen te brengen.

Zo krijgen de noden van alle gebruikers een plaats en worden ze kwalitatief met elkaar verweven. Een voorbeeld hiervan is de schoolsite aan de Kloosterstraat in Vlijtingen, waar de gemeente
samen met verschillende eigenaars en gebruikers inzet op de ontwikkeling van de site. Op deze plek komen verschillende functies samen en een vernieuwing van de gebouwen dringt zich op. Het gemeentebestuur gaat de ontwikkeling van deze site in zijn geheel bekijken en wilt hier een coördinerende rol in spelen. Gezien de complexiteit van het project en het belang van de locatie laat de gemeente zich hiervoor begeleiden door externe experten.

De school in Vlijtingen telt 200 leerlingen, maar daarnaast ligt er ook een parochiezaal, turnzaal, jeugdlokalen, sportvelden met kleedkamers en een parking. Verschillende gemeentelijke initiatieven worden in deze gebouwen georganiseerd. Zo is de kinderopvang er gevestigd, het Heemkundig museum, de lokaal heemkundige kring en het leslokaal van de beeldhouwklas voor volwassenen. In Vlijtingen zijn er dus veel mogelijkheden om in te zetten op een multifunctionele infrastructuur en daar wil de gemeente gebruik van maken.
___________

Ook de nieuwe school De Tol in Herderen heeft al een multifunctionele zaal. In 2016 zwaaide de schoolpoort daar open voor de 135 leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs. De school werd gerealiseerd via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro. Bovendien is de basisschool in Herderen door de Vlaamse bouwmeester uitgekozen als modelproject in Vlaanderen, dankzij de unieke inplanting van de school nabij het sport- en speelterrein, de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk, het Huis van het Kind en de sporthal Hirtheren. Daarnaast is het Parochiaal Centrum, dat afgebroken is voor de bouw van deze nieuwe school, geïntegreerd in de nieuwbouw. De school vervult met andere woorden ook de functie van buurthuis voor de leefgemeenschap en het verenigingsleven in Herderen. Aan de Sint-Jansstraat komen niet alleen veel troeven samen, maar het is ook een voorbeeld van hoe je gemeenschapsmiddelen optimaal en multifunctioneel kan inzetten.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES

STAND VAN ZAKEN

CULTURODROOM ALS SPRINGPLANK VOOR JONGERENCULTUUR


Een ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Dat is de missie van de Culturodroom.

De dienst Jeugd en de dienst Cultuur hebben de handen in elkaar geslagen om de jongeren van Riemst niet alleen cultureel te verwennen, maar ook een platform te geven waar ze hun talenten kunnen ontplooien.

Uniek is dat de Culturodroom gaat rondreizen. Het is de ambitie om in elke deelgemeente een culturele activiteit voor kinderen en jongeren te organiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan podiumkansen voor jong talent, maar ook workshops en theater. De Culturodroom komt dus letterlijk naar je toe! Sommige activiteiten van de
Culturodroom profileren zich nu al als gevestigde waardes, denk maar aan de vertelwandeling, de kampvuurmuzikant of Melger Helden.

REALISATIE

NIEUWE GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN: DE TOL HERDEREN EN DE DRIESPRONG GENOELSELDEREN

________

In november 2014 startte de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen met de afbraak van het Parochiaal Centrum langs de Sint-Jansstraat. Op 1 september 2016 zwaaide de schoolpoort open voor de 135 leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs.

Het gaat om een DBFM-project waarbij meer dan 80 procent van het project gesubsidieerd wordt. Concreet wil dit zeggen dat de Scholen van Morgen-vennootschap instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de scholen gedurende 30 jaar. Tijdens die 30 jaar betaalt de gemeente een beschikbaarheidsvergoeding. Na 30 jaar wordt de infrastructuur aan de gemeente overgedragen. De nieuwe school kan plaats bieden aan 180 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. Ook de schoolomgeving werd kindvriendelijk en verkeersveilig heraangelegd.

Daarnaast is in de zomer van 2014 de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool in Genoelselderen gestart. Naast de nieuwe school is ook de speelplaats heraangelegd, kwam er een speeltoestel en hebben alle klassen nieuw meubilair gekregen. Goed voor een totale investering van 500.000 euro. In dit nieuwe schoolgebouw volgen 40 leerlingen les, heel concreet gaat het om één kleuterklas en één klas lager onderwijs.

Het gemeentebestuur maakt van de leefbaarheid van de dorpen een prioriteit.

Daarom investeert het gemeentebestuur ook middelen in het kleinste gemeentelijke basisschooltje van Riemst. Bij dit nieuwbouwproject hoort ook het multifunctionele gebruik van de aanwezige infrastructuur in Genoelselderen. Zo zal de kleine zaal van het Parochiaal Centrum dienst blijven doen als turnzaal voor de leerlingen en wordt de omgeving rond de nieuwe school in een volgend stadium zo aangelegd, dat deze dienst kan doen als een polyvalent dorpsplein voor de inwoners van Genoelselderen.

Het is dus niet alleen een investering in een bakstenen gebouw, maar ook een flinke impuls om de leefbaarheid in de dorpen te versterken.

REALISATIE

RIEMST GEEFT GOEDE VOORBEELD IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Dat merken we ook in Riemst, waar de vraag en het aanbod tussen 2011 en 2015 met bijna 40 procent gestegen is, in schoolvakanties stellen we zelfs een verdubbeling vast. Tijdens korte schoolvakanties kunnen we in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang 56 kinderen opvangen, tijdens de zomervakantie 132 kinderen.

Om werk en gezin makkelijk te combineren is een degelijke opvang noodzakelijk, daarom zet de gemeente Riemst ook in op goede samenwerkingsverbanden met iedereen die iets betekent in het vrije tijdsaanbod voor kinderen.

Zo werkt de buitenschoolse kinderopvang vandaag al samen met de Academie Voeren-Riemst voor toneel-, beeld- en muzieklessen, enkele zelfstandige initiatieven (bv. workshops door diëtisten en/of verenigingen) en is er een goede mix van activiteiten die door de dienst Sport en de dienst Jeugd worden georganiseerd. Het uiteindelijke doel is dat kinderen vlot kunnen schakelen tussen deze vrije tijdsactiviteiten en de kinderopvang.

________

REALISATIE

Mountainbiken
aan de Sint-Pietersberg

Sinds eind vorig jaar heeft Riemst er een sportieve beleving bij: een mountainbikeroute aan de Sint-Pietersberg, één van de mooiste natuurplekjes in onze gemeente. De route is ongeveer 17 km en bestaat voor 60% uit onverharde wegen. Een resultaat van een samenwerking tussen beide provincies Limburg.

REALISATIE

Volwassenenonderwijs in Dienstencentrum De Linde

________

Dienstencentrum De Linde biedt in samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs PCVO Voeren langlopende cursussen aan voor volwassenen, die leiden tot een (deel)certificaat. De cursussen vinden plaats in de eigen gemeente en ook in de avonduren.

Volwassenen die zich willen omscholen of bijscholen kunnen op die manier laagdrempelig terecht in het Dienstencentrum. Iedereen die een cursus volgt, krijgt bovendien les van een deskundig en gedreven leerkrachtenteam. De lesgevers van PCVO Voeren kiezen voor een persoonlijke toets, vanaf de inschrijving tot aan het behalen van het (deel)certificaat. Zo vormen deze cursussen een perfecte aanvulling op het cursusaanbod van het Dienstencentrum, dat zich voornamelijk focust op kortlopende cursussen voor senioren.

REALISATIE

Riemst, een kindvriendelijke gemeente!

________

________
In de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren de toekomst uitmaken, willen wij als gemeentebestuur blijvend werken en voortbouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een gemeente waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan het beleid.

Door enerzijds als bestuur naar hen te luisteren en hen anderzijds zoveel mogelijk kansen te geven, willen we zoveel mogelijk ondersteuning bieden. Niet alleen opvoedkundig, maar ook cultureel en sociaal. Zo streven we naar de verwezenlijking en de implementatie van alle rechten van het kind, zoals beschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). Daarvoor beschrijven we concrete acties op korte én lange termijn, zodat we echt dingen kunnen veranderen. We zijn er dan ook van doordrongen dat kindvriendelijk vanzelfsprekend ook mensvriendelijk zal zijn! Met andere woorden, een omgeving waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich kritisch en creatief te integreren in onze steeds sneller evoluerende samenleving en waar het goed is om te wonen, te leven, te werken maar vooral om kansrijk op te groeien.

REALISATIE

Wifi en tablets op school

________

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit deze tijd en zijn nodig om de leerdoelstellingen te halen. Om hieraan tegemoet te komen investeerde de gemeente in de aankoop van 200 tablets voor de kleuter- en lagere scholen. Dit zowel voor het gemeentelijk, als voor het vrij onderwijs. Daarenboven worden de gemeentelijke scholen voorzien van een veilige WIFI-verbinding.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN

ONLINE VRIJWILLIGERSPLATFORM

Vrijwilligerswerk zorgt voor een warme en solidaire samenleving, en speelt zich bij uitstek lokaal af. Enerzijds zijn verenigingen vaak op zoek naar vrijwilligers, anderzijds zoeken veel mensen een nieuwe uitdaging in hun vrije tijd. De gemeente wil vraag en aanbod op de lokale vrijwilligersmarkt op elkaar afstemmen. Daarom wordt er een digitaal vrijwilligersplatform gelanceerd. Op die manier kunnen verenigingen via de gemeentelijke website hun vacatures indienen. Vrijwilligers kunnen op hun beurt op de website op zoek naar dé vacature die bij hen past. Zo vinden vrijwilligers en verenigingen elkaar en kunnen ze iets voor elkaar betekenen. Op dat digitale vrijwilligersloket zal ook heel wat nuttige informatie, handige links en tips gebundeld worden over de organisatie van vrijwilligerswerk. De gemeente kiest hier voor een samenwerking met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

IN DE PIJPLIJN
SUBSIDIEAANVRAAG MERGELLAND VLAANDEREN
De gemeente Riemst heeft een subsidie aangevraagd voor het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 rond het thema ‘Het Mergelland van Vlaanderen’. Dit om het draagvlak voor het mergelerfgoed, waaronder de vele mergelgroeven en mergelbouwwerken, te vergroten.

De dienst Cultuur, IOED Oost, de dienst Groeven, Erfgoed Haspengouw en de Studiegroep Ondergrondse Kalksteengroeven (SOK) bundelen hun krachten en zullen allerlei activiteiten organiseren rond het thema ‘Het Mergelland van Vlaanderen’. De activiteiten kaderen in de doelstelling om het draagvlak bij inwoners en geïnteresseerden te vergroten voor ons boven- en ondergronds mergelerfgoed en al haar aspecten.

Er wordt een mergelsymposium van twee dagen georganiseerd in Kanne, gecombineerd met veldbezoeken. Daarnaast komt er een tentoonstelling over mergel en de groeven en bijhorende onderwerpen in de mergelgroeven zoals champignonkweek, mergelontginning, vleermuizen,… Doorheen het jaar worden verschillende rondleidingen aangeboden, om inwoners meer te betrekken bij het mergelerfgoed. Er wordt ook een subsidie gevraagd om informatiepanelen te plaatsen bij de oude ingangen van de groeven, die landschappelijk zichtbaar zijn. Voor de scholen wordt er met behulp van vrijwilligers een educatiepakket uitgewerkt.

De gemeente vraagt hiervoor een subsidie aan voor het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Hiermee wil de EU immers de culturele diversiteit promoten en de meerwaarde van erfgoed illustreren. Door de organisatie van diverse activiteiten en een onderwijsprogramma op maat bouwen wij in Riemst mee aan die doelstelling. De mergelgroeven zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel- en historisch erfgoed.

Het hele project wordt geraamd op 29.000 euro, waarvan de gemeente een maximale subsidie van 25.000 euro kan ontvangen.

IN DE PIJPLIJN

Resultaten
omgevingsanalyse

OMGEVINGSANALYSE
ACTIEF LID VAN EEN CLUB
OF VERENIGING
Het aanbod aan verenigingen wordt
als voldoende ervaren.
51% van de inwoners is lid van
een club of vereniging. De meest
voorkomende categorieën zijn:
Een sportclub (23%)
Binnen het jeugdwerk (13%)
Een seniorenvereniging (8%)
Een muziekvereniging (5%)

OMGEVINGSANALYSE
WAAROM IS MEN GEEN LID?
Het merendeel van de inwoners geeft aan geen tijd te hebben: 43%
23% heeft geen zin om lid te zijn van een vereniging of club
34% duidt een andere reden aan, dit kan gaan om volgende redenen: nooit meegevraagd, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken, ik ben bang, ik ken de clubs niet, ik heb geen vervoer, het is te duur, ik vind geen passende club, mijn gezondheid laat het niet toe of ik heb niemand om mee te gaan.

OMGEVINGSANALYSE
VRIJWILLIGERSWERK
30% van alle Riemstenaren zet zich in
als vrijwilliger.
Waarom ben je geen vrijwilliger?
18% heeft geen zin
61% heeft geen tijd

OMGEVINGSANALYSE
TEVREDENHEID ONDERWIJS
De belangrijkste factoren die de
schoolkeuze beïnvloeden zijn:
Afstand naar school (57%)
Kwaliteit van het onderwijs (55%)
Bereikbaarheid van de school (52%)
88% is tevreden over het onderwijs in Riemst
58% is zelfs zeer tevreden
Vooral de bereikbaarheid (88%), de kwaliteit (84%) en de inrichting (79%) van de scholen scoren erg hoog.

________
OMGEVINGSANALYSE
ONDERWIJS
Deze vragen werden beantwoord door alle inwoners met kinderen die de afgelopen 12 maanden kleuter- en/of basisonderwijs volgden. Dit gaat om 17% van de Riemstenaren.
De hoogste concentraties van inwoners met schoolgaande kinderen bevinden zich in:
Genoelselderen (27%)
Herderen (27%)
Zussen (21%)
68% kiest voor een school in de eigen woonkern, 20% kiest voor een andere woonkern in Riemst, 17% kiest voor een andere gemeente en 2% kiest voor het buitenland.

________
OMGEVINGSANALYSE
ZORG
12% van de ondervraagden geeft aan dat iemand binnen het gezin zorgbehoevend is.
73% hiervan ontvangt hulp:
18% hulp in het huishouden
15% persoonlijke verzorging
12% bij persoonlijke verzorging én huishouden
Uren hulp per week
44% ontvangt 3 tot 5 uren hulp
20% ontvangt 11 uren of meer hulp
19% ontvangt 6 tot 10 uren hulp
18% ontvangt minder dan 2 uren hulp
Tevredenheid met zorg
90% (zeer) tevreden
5% (zeer) ontevreden
5% heeft geen mening of weet het niet

OMGEVINGSANALYSE

Sociale
samenhang:
drie stellingen

1. Mensen kennen elkaar nauwelijks
57% (helemaal) oneens
42% (helemaal) eens
1% weet het niet of heeft geen mening

2. Mensen gaan in woonkern op een prettige manier met elkaar om
64% (helemaal) eens
33% (helemaal) oneens
5% weet het niet of heeft geen mening

3. Ik woon in een gezellige woonkern met veel samenhorigheid
55% (helemaal) eens
39% (helemaal) oneens
6% weet het niet of heeft geen mening

OMGEVINGSANALYSE
AANBOD VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor jongeren, ouderen en gehandicapten
Voorzieningen jongeren
31% (zeer) tevreden
30% (zeer) ontevreden
19% weet het niet of heeft geen mening
Voor 21% is het niet van toepassing
Voorzieningen ouderen
36% (zeer) tevreden
24% (zeer) ontevreden
24% weet het niet of heeft geen mening
Voor 17% is het niet van toepassing
Voorzieningen gehandicapten
20% (zeer) tevreden
25% (zeer) ontevreden
33% weet het niet of heeft geen mening
Voor 23% is het niet van toepassing
Speelmogelijkheden voor kinderen
38% (zeer) tevreden
30% (zeer) ontevreden
11% weet het niet of heeft geen mening
Voor 22% is het niet van toepassing

Inhoud