AANGENAAM, VEILIG EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Riemst moet een gemeente zijn waarin het aangenaam, veilig en betaalbaar wonen is voor iedereen: jong, oud en mensen met een beperking. Dit wil het gemeentebestuur realiseren door een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsbeleid dat aandacht heeft voor de leefbaarheid, veiligheid en de eigenheid van onze dorpen, het aanbod van betaalbare woongelegenheden uit te breiden en kwaliteitsvol, levenslang thuis wonen te ondersteunen.

PROJECT IN DE KIJKER: PLEINENPLAN

PROJECT IN DE KIJKER

Een ontmoetingsplein in elk dorp!

Aan het begin van de legislatuur maakte het gemeentebestuur
een inventaris op van de pleinen in de openbare ruimte.
Daarrond hebben ze een visie bepaald en een plan ontwikkeld:
het pleinenplan.

Naar analogie met het stoepenplan wil het gemeentebestuur investeren in het verfraaien of beter inrichten van de pleintjes. Dat komt niet alleen de verkeersveiligheid ten goede, maar is tegelijkertijd een investering in de leefbaarheid van het dorp, doordat er een mooie ontmoetingsplek wordt gecreëerd. Het pleinenplan doelt dan ook op een opwaardering van de dorpen.

Het plein aan de St.-Jansstraat in Herderen en het plein aan de school in Heukelom werden reeds heringericht. Ook Membruggen werd verrijkt met een ontmoetingsplein aan de Zagerijstraat.

Ondertussen zijn ook de werken aan de pleinen in Zichen, Zussen en Vroenhoven gestart. De pleinen worden heringericht, om meer beleving te creëren in de dorpen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. De nieuwe pleinen worden voorzien van voldoende verblijfsruimte. Zo worden ze ingericht met kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. Het parkeren wordt gestructureerd, de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt en er is veel aandacht voor de voetgangers. Het plein in Vroenhoven is goed voor een investering van 405.716 euro, dat in Zussen voor 426.653 euro en dat in Zichen voor 311.858 euro.

De komende jaren voorzien we ook een opwaardering van het plein De Mheer in Vlijtingen en een nieuw plein aan de school en zaal in Genoelselderen.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

Betaalbaar
wonen in Riemst: het kan!

Het gemeentebestuur streeft er naar een betaalbaar woonaanbod te creëren voor jong en oud in onze dorpskernen. Daarom investeert de gemeente Riemst samen met heel wat partners in de uitbouw van een doordacht woonbeleid waarin de leefbaarheid van onze dorpen centraal staat. Op het vlak van wonen zijn er enkele nieuwtjes, die je zeker kunnen interesseren.

SUBSIDIE VOOR JONGE RIEMSTENAREN
Het gemeentebestuur wil enerzijds jonge Riemstenaren aansporen om in Riemst te blijven wonen of om terug te keren naar Riemst en anderzijds oude en leegstaande woningen activeren. Daarom werd op de gemeenteraad het subsidiereglement ‘Aankoop oudere en leegstaande woningen voor jonge Riemstenaren’ goedgekeurd.

Kopers van een oude (>40 jaar) en leegstaande woning in Riemst, die jonger zijn dan 35 jaar en minstens 10 jaar in Riemst gewoond hebben, kunnen een premie aanvragen wanneer ze een woning in Riemst aankopen. Het subsidiebedrag bedraagt 2.500 euro en kan slechts eenmaal per adres uitgekeerd worden. De premie kan gecumuleerd worden met eventuele andere bouw- of renovatiesubsidies of toelagen, zowel gemeentelijke als andere.

Hoe dien je de aanvraag in? Dit dient te gebeuren via een aanvraag gericht naar het College van Burgemeester en Schepenen, gestaafd met een authentieke notariële akte. Het volledige reglement is hier terug te vinden.

DE MOULT: KAVELS TE KOOP!
Is kopen of verbouwen niet meteen jouw ding en ben je op zoek naar een nieuwbouwkavel? De gemeente Riemst investeert ook in het ontwikkelen van betaalbare bouwgronden en woongelegenheden. Een mooi voorbeeld vind je op De Moult in Zussen. In 2013 kwamen de eerste 15 gemeentelijke bouwgronden op de markt, sinds begin 2017 zijn er dat 35. Op dit moment zijn 22 van de 35 bouwgronden toegewezen. Er wordt dus flink gebouwd op De Moult! De gemeente zet de gronden tegen een zo gunstig mogelijk tarief in de markt en zorgt er via een toewijzingsreglement voor, dat ze maximaal aan Riemstenaren worden aangeboden. Iets voor jou? Er zijn nog kavels in de aanbieding!

WOONUITBREIDINGEN
Ook achter de kerk in Vroenhoven is er heel wat bedrijvigheid. De wegenis voor het woonuitbreidingsgebied Wilder is klaar en de 12 sociale koopwoningen van huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom werden recent toegewezen. Daarnaast staan er 11 sociale bouwkavels te koop, waarvan er momenteel al twee verkocht zijn. De bouw van eerste woningen zijn hier dus al gestart.

De gemeente Riemst heeft samen met Woonzo ook het woonproject Achter De Hoven ontwikkeld. In totaal gaat het om 20 nieuwe woningen gelegen tegen de dorpskern van Kanne, aan de voet van de Sint-Pietersberg. De 11 huurwoningen en 9 koopwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo in de nieuwe verkaveling Achter De Hoven in Kanne zijn allemaal toegewezen.

Verder zijn er nog enkele privéinitiatieven gestart, waarvan de uitbreiding in Zichen de grootste is.

DUURZAAM
WONEN
VERDIENT EEN
PREMIE

In 2011 ondertekende het gemeentebestuur de Europese ‘Convenant of Mayors’. Hiermee ging het gemeentebestuur de uitdaging aan om 20% minder CO2-uitstoot te hebben tegen 2020. In maart 2018 stapte het gemeentebestuur ook in op het nieuwe Convenant of Mayors. Met deze verderzetting hebben we als gemeentebestuur het engagement gegeven om 40% CO2 te besparen tegen 2030.

Om die doelstellingen te behalen, rekenen we ook op de hulp van onze inwoners. En daar staat een bedankje tegenover. We willen ambitieuze renoveerders die hun woning energetische verbeteren, belonen. Dit door een premie toe te kennen. De premie is gebaseerd op het behaalde E-peil van het gebouw, waarbij het E-peil minstens E90 moet dragen. Je kan de premie aanvragen door een ingevuld aanvraagformulier met een kopie van het EPB-verslag, gemaakt door een gecertificeerd deskundige, in te dienen.
Ontdek het volledige reglement.

STAND VAN ZAKEN

Duurzaam
wonen

Het gemeentebestuur wil zelf ook het goede voorbeeld geven. Zo worden er binnenkort zonnepanelen geplaatst op het gemeentehuis, een investering van 81.944 euro die een besparing van 30% op energiekosten zal opleveren. Het plaatsen van zonnepanelen vormt een belangrijk onderdeel van het engagement binnen het burgemeesterconvenant om de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te behalen. . In maart dit jaar werd door Riemst de opvolger van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie ondertekend. Op die manier gaan we samen met de provincie het engagement aan om de CO2-uitstoot met 40% te reduceren.

Op die manier trachten we het goede voorbeeld te geven, maar we willen ook jou als inwoner ondersteunen. In samenwerking met Stebo bieden we dan ook advies op maat aan. Zo kan je tijdens het spreekuur van Stebo alle informatie verkrijgen over mogelijke subsidies bij verbouwingen. Wist je trouwens dat er een subsidie komt die inwoners aanspoort om een asbestdeskundige aan te stellen? Indien je vermoedt dat er asbest aanwezig is in je woning kan je door een deskundige een inventaris laten opmaken. Je kan hierbij rekenen op een gemeentelijke subsidie.

Ook jij als inwoner blijkt bovendien al goed bezig te zijn! In Riemst kwamen er van 1 januari 2017 tot 1 maart 2018 maar liefst 130 nieuwe zonne-installaties bij. Zo beschikten we op 1 maart 2018 over 78,6 installaties per duizend inwoners. Dit is een stijging van 11,4% ten opzichte van 1 januari 2017. We vinden ons op deze manier in het kop van het peloton. Ook in de toekomst hopen we verdere inspanningen te leveren om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen!

STAND VAN ZAKEN

FIETSSTRATEN IN RIEMST
EN VLIJTINGEN

Verkeersveiligheid aan scholen is een topprioriteit. Daarom wordt elke schoolomgeving kritisch geëvalueerd om te bepalen waar er nog aanpassingen nodig zijn. In Riemst en Vlijtingen worden binnenkort enkele maatregelen genomen, die voornamelijk gericht zijn op een verbeterde veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Zo worden de Kloosterstraat in Vlijtingen en de volledige schoolomgeving in Riemst ingericht als fietsstraten.

WAT IS EEN FIETSSTRAAT?
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde, indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten, maar mogen fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. De fietsstraten worden aangegeven door verkeersborden F 111 (begin fietsstraat) en F 113 (einde fietsstraat). Ook op de rijbaan zelf wordt een goed zichtbaar pictogram aangebracht.

VERKEERSVEILIGE MAATREGELEN
Om de verkeersveiligheid aan de scholen te bewaken zijn er reeds vele inspanningen gedaan. Zo werd een studie uitgevoerd naar de weg die de leerlingen afleggen naar school en de hierbij noodzakelijke oversteekplaatsen. Ook de app Route2school, waarbij ouders en kinderen zelf kunnen melden welke hindernissen en/of onveilige situaties ze tegenkomen op weg naar school, leverde interessante inzichten op. Riemst werd in 2015 dan ook als eerste Limburgse gemeente beloond met het SAVE-label van vzw OVK (Ouders Van Verongelukte Kinderen), een erkenning voor haar inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren.

STAND VAN ZAKEN

NIEUWE STOEPEN GOED
VOOR INVESTERING VAN
460.000 EURO

Als voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Om de dorpskernen veilig en leefbaar te houden investeert het gemeentebestuur jaarlijks 180.000 euro in de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij elk dorp aan de beurt komt. Sinds de opmaak van het stoepenplan in 2005 is er op die manier al 64 kilometer voetpad aangelegd.

Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook een prioriteitenlijst opgesteld waarbij we het project onder meer aftoetsen aan volgende vragen: Is het project opgenomen in het mobiliteitsplan? Past het in de verfraaiing van de dorpskern? Is het een straat met veel verkeer en veel voetgangers? Op basis van die prioriteitenlijst en geplande rioleringswerken wordt de aanleg van nieuwe stoepen ingepland.

In 2017 investeerde het gemeentebestuur 530.000 euro in de aanleg van nieuwe voetpaden, in 2018 wordt er 460.000 euro geïnvesteerd. Volgende locaties komen aan de beurt: Klein Lafeltstraat tussen de Tramstraat en de Pastoor Winterstraat en tussen de Tramstraat en de Maastrichtersteenweg, de Bloemenstraat, de Kwartelstraat, de Pannestraat, de Bodemstraat en de Tramstraat.

Bij het aanleggen van nieuwe voetpaden houden we rekening met de toegankelijkheid, door waar het kan een doorgang van 1,5 meter te realiseren. Soms betekent dit dat er bomen of goten worden opgeofferd, omdat we op die manier de verkeersveiligheid van alle weggebruikers willen verhogen. Maar wees niet ongerust, elke boom wordt later wel opnieuw aangeplant op een manier die ervoor zorgt dat er voldoende doorgang voor de voetganger blijft.

Toch plaatsen we ook graag een kanttekening. Wie vaak te voet op pad is door onze gemeente, kan het zelf vaststellen: de nagelnieuwe voetpaden veranderen dikwijls in extra parkeergelegenheid. Volgens het verkeersreglement mag je niet op de stoep parkeren, wie toch op de stoep staat, is dus in overtreding. Wees dus galant, en maak het ook voor de voetgangers in onze gemeente aangenamer en vooral veiliger!

STAND VAN ZAKEN

Gescheiden rioleringen

Elst was het eerste dorp in Limburg dat voorzien werd van een volledig gescheiden rioleringsstelsel. Elke woning heeft één regenwater- en één vuilwateraansluiting gekregen. Zo voldoet Elst vandaag al aan de Europese richtlijn die stelt dat tegen 2027 het regenwater overal gescheiden moet blijven van het afvalwater. Ook in 2018 staan er heel wat rioleringswerken op het programma.

De Elderenweg werd ondertussen volledig heringericht en kreeg een volledig nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. De werken in de Elderenweg vormen ook het startsein voor de aanpassing van het rioleringsstelsel langs de Tongersesteenweg en de aanleg van een groot wachtbekken van 7.500 m³ tussen Millen en Herderen. Of in mensentaal een extra opvangcapaciteit van 1,5 voetbalveld groot waar 1 meter water op staat. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat bij hevige regenval het water dat uit de dorpskernen van Millen en Genoelselderen komt, gebufferd wordt om Herderen te vrijwaren van wateroverlast. Daarnaast zal de gemeente ook investeren in de aanleg van een nieuwe parking aan het voetbalcomplex in Millen.

Ook de werken voor de herinrichting van het Avergat in Kanne zijn begonnen, de weg wordt volledig opnieuw ingericht in het kader van de verkeersveiligheid en ook de rioleringen worden hierbij aangepast. Ook de Smisststraat in Vlijtingen zal nog dit jaar voorzien worden van een gescheiden riolering.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES

REALISATIE

VEILIGE DOORTOCHT RIEMST-CENTRUM

De N79 Maastrichtersteenweg in Riemst kreeg in 2016 een makeover. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de steenweg een moderne inrichting gegeven vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat. De Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Riemst en Infrax investeerden samen ruim anderhalf miljoen euro in deze herinrichting.

In 2019 start ook de herinrichting van de Tongersesteenweg vanaf de vierkantshoeve (even voorbij het Total tankstation) tot aan Villa Neven. Deze herinrichting wordt geraamd op 1,1 miljoen euro, waarvan Wegen en Verkeer 750.000 euro voor zijn rekening neemt, het resterende saldo wordt gefinancierd door nutsbedrijf Infrax en de gemeente Riemst.

REALISATIE

HERINRICHTING OP- EN AFRITTENCOMPLEX 32 GENOELSELDEREN

___________

Ook het op- en afrittencomplex werd door het Agentschap Wegen en Verkeer gefaseerd omgevormd. Drie rotondes en een nieuwe op- en afrit zorgen voor een verbeterde doorstroming. De aanleg van deze rotondes verbeteren de verkeersveiligheid van elke weggebruiker en de inwoners van Genoelselderen in het bijzonder. De Vlaamse overheid investeerde 6 miljoen euro in de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

REALISATIE

BELEID VERKEERSVEILIGHEID
BELOOND MET SAVE-LABEL

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Daarom blijft het gemeentebestuur investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersongevallen met slachtoffers daalde in Riemst met 30,8 procent in de voorbije 10 jaar. Wist je dat Riemst in 2015 als eerste gemeente in Limburg het SAVE-label uit handen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, kortweg OVK, ontvangen heeft?

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN

Woonuitbreiding in de dorpen

_______

Het gemeentebestuur werkt aan verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen om ook in andere dorpen woonuitbreiding mogelijk te maken.

Zo is het wettelijk kader voor de ontwikkeling van het binnengebied tussen de Verbindingsweg, de Grotestraat en de Pannestraat in Val-Meer definitief vastgesteld. Centraal in het gebied ligt de Sabbestraat. In het binnengebied is een zone aangeduid waarin beperkt bouwen is toegestaan, op korte, middellange en lange termijn, indien er behoefte is aan woonuitbreiding.

In de pijplijn zit ook nog de planologische ontwikkeling van een woongebied in Genoelselderen achter het Sint-Maartenshof.

Ook het ruimtelijke uitvoeringsplan voor ’t Bandje in Vlijtingen is in opmaak. Dat woonuitbreidingsgebied strekt zich gedeeltelijk uit van het Panisveld, langs de Smisstraat tot de Erhemstraat. Midden door het gebied loopt het Heeswater. De zone rondom en ten zuiden daarvan is overstromingsgebied en komt niet in aanmerking voor ontwikkeling in het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ’t Bandje.

IN DE PIJPLIJN

RIEMST VOERT STRIJD TEGEN
SLUIKSTORTEN EN ZWERFVUIL OP

In 2017 heeft onze Technische Dienst maar liefst 123 ton zwerfvuil opgeruimd. De helft hiervan is afkomstig van het ledigen van vuilnisbakken, de andere helft, zo’n 60 ton, is afkomstig van sluikstorters. Dat aantal willen we naar beneden halen, door sluikstorters sneller te vatten en te beboeten.

De gemeente Riemst sluit zich daarom aan bij het s-Lim project, dat de mogelijkheden onderzoekt om camerasystemen aan te kopen op provinciaal niveau. Sluikstorten en zwerfvuil is immers een problematiek die de gemeentegrenzen overstijgt en in alle gemeenten aan de orde is. Wij zijn daarom blij met dit initiatief op provinciaal niveau. In afwachting hiervan neemt de gemeente zelf al initiatief door een firma in te huren die voor 6 maanden het systeem met camera voor sluikstorten zal uitproberen in onze gemeente. Op die manier willen we overtreders nog sneller kunnen vatten.

Daarnaast onderneemt de gemeente nog andere acties. Onlangs werden alvast 48 nieuwe vuilnisbakken aangekocht om de oude, beschadigde afvalbakken te vervangen. Daarnaast worden de inwoners op regelmatige basis gesensibiliseerd om hun eigen afval op te ruimen. Wij namen actief deel aan de actie Mooimakers, waarbij we o.a. de vrijwilligers die bijdragen aan een propere gemeente in de kijker gezet hebben. In april deden we opnieuw mee aan de zwerfvuilactie Straat.net. Hierbij zetten verenigingen en scholen zich in om de straten in onze gemeente op te ruimen. Wij zijn deze vrijwilligers enorm dankbaar en hopen dat het ook andere inwoners kan sensibiliseren en aanmoedigen om de omgeving proper te houden.

Bijkomend is ook de gemeente Riemst voorstander van statiegeld. We hebben hiervoor reeds een motie verstuurd naar Vlaams minister Joke Schauvliege. Ook hondenpoep wordt zo goed mogelijk aangepakt, onder andere door het plaatsen van hondenpoepdispensers.

IN DE PIJPLIJN

AANDACHT VOOR HET GROEN
IN ONZE GEMEENTE

In 2018 wordt er een verhoogd budget vrijgemaakt voor het groenonderhoud in de gemeente. Zo investeren we in totaal 500.500 euro in onkruidbestrijding op kerkhoven en het openbaar domein, aan het maaien van bermen, gazons en grazige vegetaties, aan het reinigen van stoepen van onbewoonde panden, aan het groenonderhoud in de wijken, aan snoeiwerken en het onderhoud van meer dan 3000 bomen.

IN DE PIJPLIJN

Marktverkenning Projectgebied
Riemst wijst uit: juiste visie, maar
kostprijs ligt vandaag te hoog

Drie kandidaat-projectontwikkelaars geloven in de visie om wonen, detailhandel en lokale diensten samen te brengen aan een centraal plein. Dat blijkt uit de offertes die zijn ingediend voor de ontwikkeling van Projectgebied Riemst. Toch heeft het schepencollege na een grondige analyse beslist om de huidige procedure stop te zetten. “We geloven in deze visie, maar het onderzoek wijst uit dat de realisatie van het project zoals het vandaag voorligt, ons geraamd budget ruim zal overschrijden,” stelt burgemeester Mark Vos.

In het voorjaar ging de gemeente Riemst op zoek naar kandidaten voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst, dat het kloppend hart moet vormen voor de 13 dorpen. Wonen, detailhandel en lokale diensten samenbrengen aan een centraal plein, dat was het uitgangspunt. Op basis van een aanbesteding – die op elk moment stopgezet kon worden – heeft de gemeente Riemst de voorbije maanden de financiële en reële haalbaarheid van project onderzocht.

KATJA ONCLIN,
SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING:

“Wie een degelijk en vooruitziend beleid wil voeren, moet daadkrachtig verantwoorde risico’s durven nemen.”

“Maar dat wil niet zeggen dat we niet omzichtig te werk moeten gaan. Daarom hebben we eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, om een realistisch beeld te krijgen van de financiële reikwijdte van het project. Drie kandidaat-projectontwikkelaars hebben een voorstel ingediend. Na een grondige analyse van de offertes blijkt duidelijk dat de markt ook gelooft in onze visie: samenhang en verbinding creëren tussen verschillende functies zoals wonen, handel en diensten en dat op wandelafstand van elkaar. Alleen is het project zoals het vandaag in al zijn details op tafel ligt, financieel niet haalbaar.”

MARK VOS, BURGEMEESTER:

“In onze begroting hadden we 2 tot 2,5 miljoen euro voorzien voor de realisatie van het Projectgebied Riemst. De prijzen die de projectontwikkelaars hebben ingediend liggen 1 miljoen euro boven die raming. Dat is een rekening die wij niet aan onze inwoners willen doorschuiven. Wij voeren een financieel verantwoord beleid, dat heeft ons ook toegelaten om de belastingen tijdens deze legislatuur tot tweemaal toe te verlagen: van 9 naar 8 procent. We zijn en blijven het aan onze inwoners verplicht om als een goede huisvader met die middelen om te springen.”

De gemeente Riemst investeerde net
geen 37.000 euro in de begeleiding van
de haalbaarheidstudie en kocht ook al
het voormalige café Bidule en enkele
gronden in het Projectgebied aan.

KATJA ONCLIN, SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING:

“Dankzij deze marktverkenning weten we dat we op de goede weg zitten, die middelen zijn dus goed besteed. Dat de procedure nu wordt stopgezet, betekent niet dat we de plannen voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst opbergen. Het is en blijft een zone die ingekleurd is als woongebied op het gewestplan. Als eigenaar van een aantal strategische gronden hebben we daardoor ook de regie op de ontwikkeling van deze woonzone steviger in handen.”

MARK VOS, BURGEMEESTER:

“Onze ambitie is niet een prestigeproject realiseren, maar wel de troeven ontwikkelen die Riemst nodig heeft. Riemst mag niet eindigen als slaapdorp, waaruit iedereen wegtrekt. Onze senioren en jonge gezinnen verdienen ook een kans om in een omgeving te wonen die afgestemd is op hun noden. Daarom zullen we in de volgende maanden blijven onderzoeken hoe we de troeven uit onze visie verder kunnen realiseren. Daar zijn we vandaag ook al mee bezig in onze dorpen. We ontwikkelen er dorpspleinen, zorgen voor een moderne schoolinfrastructuur en investeren in een tweede bus voor de mindermobielencentrale. Daarnaast ontwikkelen we ook woongelegenheid in de verschillende dorpen en faciliteren we er kleinschalige meergezinswoningen. We zullen ook bekijken op welke manier we onze dienstverlening het beste kunnen organiseren voor onze inwoners, nu er niet meteen een nieuw gemeentehuis komt waarin al onze diensten en het Sociaal Huis samenzitten.”

IN DE PIJPLIJN

RESULTATEN OMGEVINGSANALYSE

VEILIG VOELEN
Over het geheel genomen voelt de Riemstenaar zich veilig. Vooral overdag:
62% voelt zich overdag altijd veilig
29% voelt zich overdag vaak veilig
7% voelt zich overdag soms veilig
3% voelt zich overdag (bijna) nooit veilig

‘s Avonds en ‘s nachts ligt dit percentage lager
• ‘s avonds voelt 40% zich altijd veilig, 37% voelt zich ‘s avonds vaak veilig, 18% soms en 5% (bijna) nooit
• ‘s nachts voelt 34% zich altijd veilig, 35% vaak, 23% soms en 8% (bijna) nooit

VERKEERSVEILIGHEID
De gemiddelde beoordeling van voetgangers, fietsers en automobilisten, zowel in de woonkern als in de gemeente zijn voldoende. Er werd hiervoor een rapportcijfer van 1 t.e.m 10 gegeven.
De verkeersveiligheid is het hoogste voor de automobilist in de gemeente Riemst: 7.1/10
De laagste score is voor de fietser in de woonkern: 5.8/10

VOORKOMEN VOORVALLEN
Wat wordt als meest voorkomende voorvallen gerapporteerd in onze gemeente?
Grootste boosdoeners:
Te snel rijden: 51% zegt dat dit vaak voorkomt
Parkeeroverlast: 32% zegt dat dit vaak voorkomt
Woninginbraak: 30% zegt dat dit vaak voorkomt
Hondenpoep: 29% zegt dat dit vaak voorkomt
Bladafval: 25% zegt dat dit vaak voorkomt

TEVREDENHEID ONDERWIJS
Van de mensen met schoolgaande kinderen (17% van de Riemstenaren) is:
88% tevreden
58% zeer tevreden
Voornamelijk de bereikbaarheid wordt positief onthaald: 88% (zeer) tevreden
De verkeersveiligheid rond de scholen is een werkpunt: 33% is hierover (zeer) ontevreden

IN DE PIJPLIJN

AANBOD VOORZIENINGEN

FIETSPADEN
Aantal fietspaden
37% (zeer) tevreden
49% (zeer) ontevreden
6% weet het niet of heeft geen mening
Voor 9% is het niet van toepassing
Onderhoud fietspaden
41% (zeer) tevreden
36% (zeer) ontevreden
9% weet het niet of heeft geen mening
Voor 15% is het niet van toepassing

VOETPADEN
Aantal voetpaden
55% (zeer) tevreden
38% (zeer) ontevreden
4% weet het niet of heeft geen mening
Voor 3% is het niet van toepassing

Onderhoud voetpaden
54% (zeer) tevreden
35% (zeer) ontevreden
6% weet het niet of heeft geen mening
Voor 5% is het niet van toepassing

AANTAL GROENVOORZIENINGEN
64% (zeer) tevreden
23% (zeer) ontevreden
8% weet het niet of heeft geen mening
Voor 5% is het niet van toepassing

RIOLERING EN
AFWATERING
71% (zeer) tevreden
20% (zeer) ontevreden
8% weet het niet of heeft geen mening
Voor 2% is het niet van toepassing

GEMEENSCHAPSHUIS EN ZAAL
69% (zeer) tevreden
11% (zeer) ontevreden
12% weet het niet of heeft geen mening
Voor 9% is het niet van toepassing

Inhoud