PROFESSIONEEL, EFFICIËNT EN KLANTVRIENDELIJK

Het gemeentebestuur zet in op de verdere professionalisering van onze administratie en op een efficiënte dienstverlening. De burger moet snel geholpen worden op een klantvriendelijke manier. Een verdere digitalisering moet leiden tot een betere dienstverlening en een open en betere communicatie met de burger. Kortom onze gemeente moet draaien zoals een modern, succesvol bedrijf met aandacht voor innovatie en gezonde financiën.

OVERZICHT:

PROJECT IN DE KIJKER

OMGEVINGSANALYSE

Vorig jaar kregen alle inwoners, van 18 jaar en ouder, de kans om met ons mee na te denken over de toekomst van Riemst. De inwoners werden uitgebreid bevraagd over hun woonomgeving. Thema’s als voorzieningen in je woonkern, veiligheid, de kwaliteit van zorg en onderwijs, zijn aan bod gekomen. 2.030 Riemstenaren hebben ons een ingevulde vragenlijst bezorgd. En hun mening telt voor ons!

De resultaten van de omgevingsanalyse vormen voor het gemeentebestuur de leidraad voor de verdere uitbreiding en verfijning van het beleidsplan. Een plan dat vertrekt vanuit de visie over hoe onze gemeente er in de toekomst moet uitzien. Het is een ambitieus, maar financieel verantwoord plan, waarin we onze inwoners centraal zetten. Dat is de filosofie.

CONCLUSIES OMGEVINGSANALYSE

• Respons na eerste verzending (online): 1383 personen (10,3%)
• Respons na tweede verzending (papier): 2030 personen (15,0%)
• Betrouwbaarheidsniveau van 99.9999% voor Riemst als gemeente

AANDACHTSPUNTEN

VERKEERSVEILIGHEID
– Snelheidscontrole
– Aanpak van sluipverkeer
– Parkeren
– Aanleg en onderhoud voet- en
fietspaden
ALGEMENE VEILIGHEID
– Inbraakpreventie
– Goede straatverlichting
• AANPAK ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN
• MEER AANDACHT VOOR NATUUR EN GROENE LEEFOMGEVING

Omgevingsanalyse
2017

Veel grotere respons in vergelijking
met 2014

Dit resulteert in een betere afspiegeling
van de totale bevolking

Bedankt voor jullie engagement

VERGELIJKING MET 2014

In het algemeen zijn de cijfers uit 2014 vergelijkbaar
Een significant grotere groep gaf vorig jaar zijn feedback: dat is al een succes op zich
Meest opvallende verschillen:
→ Daling van het aantal kinderen die in eigen de woonkern naar school gaan: van 80%
(2014) naar 68% (2017)
→ Er is minder nood aan ondersteuningsbehoefte bij mantelzorg: van 85% naar 78%
→ Een positievere houding over initiatieven vanuit de gemeente om de burger te
informeren: van 66% naar 70%
→ De sociale samenhang binnen de woonkernen is een aandachtspunt voor de toekomst:
Minder inwoners geven aan dat ze elkaar kennen
Minder positieve houding over op een prettige manier met elkaar om te gaan
Samenhorigheidsgevoel in dalende lijn

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

Kerkhof
wordt een parkbegraafplaats

Het gemeentebestuur
van Riemst kiest er bewust
voor om niet te
ontgraven, maar om het
kerkhof, waar mogelijk
uit te breiden als er een
plaatsgebrek dreigt.

In Zussen is deze uitbreiding intussen gerealiseerd. Het is een eigentijdse versie van een kerkhof geworden, een zogenaamde ‘parkbegraafplaats’, dat is een begraafplaats met veel aandacht voor groen zoals bomen, gras en heesters. Graven en grafkelders kunnen er door elkaar geplaatst worden, maar de afmetingen van de stenen zijn gelimiteerd. Daarnaast zijn er ook zones voorzien voor urnenkelders, columbaria en asverstrooiing. Vanuit het oude kerkhof is er ook een verharde weg aangelegd richting het nieuwe kerkhof. Er werd ook een overkapping gebouwd op de plek waar op de begraafplaats een laatste groet wordt gebracht tijdens de uitvaartplechtigheid. Op deze manier kunnen nabestaanden op een ingetogen manier afscheid nemen, en zijn ze beschermd tegen regen en wind.

Ook de begraafplaats in Val-Meer is uitgebreid met veel groen, aanplantingen, bomen en een parkje. Op die manier creëren we een omgeving die voor de nabestaanden een gevoel van rust en sereniteit kan bieden.

In Vlijtingen is de toegang naar de begraafplaats heraangelegd. Een betonnen pad zorgt nu voor een toegankelijke begraafplaats. Daarnaast zijn ook de parkeerplaatsen verhard in asfalt. En ook in Vroenhoven is de toegang aangepakt en de kerkhofmuur hersteld.

STAND VAN ZAKEN

Aanpak van
wateroverlast

Sinds 2003 heeft onze gemeente een capaciteit aan eigen wachtbekkens uitgebouwd van 180.000 kubieke meter. In mensentaal zijn dat 40 voetbalvelden waar 1 meter water op staat.

Na de wateroverlast van 27 mei 2016 zijn een aantal maatregelen in een stroomversnelling gekomen.

______________

→ In het afstroomgebied van de Kuilenzouw achter de Keelstraat in Vroenhoven zijn er in een eerste fase vijf dammen aangelegd, die het overtollige water bij hevige regenval trapsgewijs zullen bufferen. Deze aarden wallen zijn samen goed voor een buffercapaciteit van 19.000 kubieke meter. Daarnaast is de bocht Cauthenbergstraat Keelstraat opgehoogd, waardoor het water afgeleid wordt naar de afwateringsgoot die uitmondt in het Albertkanaal.

In een tweede fase investeerde de gemeente Riemst samen met de provincie Limburg en nutsbedrijf Infrax 600.000 euro om de inbuizing van de Kuilenzouw verder te verbeteren en wordt de aanleg van een bijkomend bufferbekken onderzocht.

→ Om de woningen langs de Maastrichtersteenweg en de Lafelterweg in Vroenhoven te beschermen zijn er in een eerste fase waterbufferende dammen aangelegd. Momenteel zijn er nog gesprekken lopende met eigenaars en pachters van percelen in het afstroomgebied ‘Tommendael’. Hier willen we het regenwater dat afloopt vanuit Tommendael geleiden en bufferen.

→ In Kanne zijn rond de Bovenstraat en Guldendael twee bufferbekkens aangelegd om het water dat afstroomt vanuit het hoger gelegen gebied te kanaliseren richting.

______________
→ Verder komen er maatregelen in de Holstraat en de Tramstraat in Riemst.

______________
→ Ook In Millen en Herderen zijn er ingrepen lopende: gelijktijdig met de aanleg van een gescheiden riolering in de Elderenweg in Millen worden er ook twee wachtbekkens aangelegd om de woningen aan de Tongersesteenweg, Albertlaan en Valmeerstraat in Herderen te beschermen.

→ In Membruggen werd de dam tussen de Vogelzangstraat en de Koekoekstraat verlengd en verhoogd. Daarnaast zal Aquafin de collector verbeteren. Een collector is een verzamelbuis die het ongezuiverde afvalwater van gemeentelijke rioleringen opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert.

→ Tijdens die werken zal Infrax ook een gescheiden riolering aanleggen in de Demerstraat en zal de provincie Limburg de Molenbeek aanpakken: concreet zal de Molenbeek langs de Demerstraat terug opengelegd worden en verlegd worden achter de woningen. Vandaag loopt de Molenbeek ingebuisd onder de Demerstraat door. De gemeente Riemst zal dan ook een wachtbekken aanleggen langs de Vogelzangstraat.

STAND VAN ZAKEN

WHATSAPP BUURTPREVENTIE TEGEN WONINGINBRAKEN

De gemeente Riemst wil het aantal woninginbraken verder terug dringen. Dit wordt onder meer gedaan door meer aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken.

In 2016 werd de WhatsApp buurtpreventie op gang getrapt. In elke woonkern werd er een informatieavond gehouden om vrijwilligers te vinden die een WhatsAppgroep in de buurt willen opstarten. WhatsApp is een app waarmee je via een internetverbinding met elkaar kan chatten, bellen en zelfs beeldmateriaal kan doorsturen, één-op-één, maar ook in groep. Op dit moment zijn er in onze gemeente 11 WhatsAppgroepen actief, goed voor 650 deelnemers die samen een oogje in het zeil houden.

De criminaliteitscijfers zijn alvast veelbelovend. In 2008 kende Riemst 1.042 geregistreerde misdrijven, in 2016 waren dit er 598. Dat is een daling van het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners van 64,46 naar 36,08. Hiermee ligt het aantal geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners in Riemst (36,08) lager dan in de politiezone (45,69), lager dan in Limburg (55,85) en lager dan in het Vlaams Gewest (65,61). Uiteraard blijven we in samenwerking met de politie inzetten op het bestrijden van criminaliteit. Niet alleen via bovenstaande initiatieven, maar ook door het inzetten van ANPR-camera’s op de grenswegen. Ook deze hebben hun diensten al bewezen in de strijd tegen woninginbraken, maar ook bij het ontmoedigen van drugstoeristen.

STAND VAN ZAKEN

Groenonderhoud:
bladkorven
en verbod op
pesticiden

Sinds 1 januari 2015 is het voor alle openbare instellingen, openbare besturen, ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, sportverenigingen, … in Vlaanderen verboden om nog pesticiden te gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte. Pesticiden zijn stoffen die, eens ze in het milieu terechtkomen ernstige gevaren met zich meebrengen voor ons leefmilieu, voor de biodiversiteit maar ook voor de volksgezondheid.

De gemeente Riemst probeert haar pesticidengebruik tot een strikt minimum te beperken. In de gemeente wordt de openbare ruimte 100% pesticidenvrij beheerd. Pleinen, parkings, voetpaden, parken, begraafplaatsen, bermen, sportvelden, speelplaatsen, … krijgen een gifvrije behandeling.

Om het straatbeeld in onze gemeente aanvaardbaar te houden zet de gemeente in op een aantal alternatieven voor pesticiden.
______________

______________
→ Arbeiders van de gemeente of een firma bestrijden het onkruid met onkruidbranders of –stomers of handmatig met de schoffel. Op verhardingen wordt er eveneens geborsteld. De gemeente kiest er voor om verhardingen waar mogelijk te vervangen door makkelijker te beheren groen.

→ Zo wordt op de oude begraafplaatsen de kiezel/dolomiet vervangen door gazon. Scheuren en voegen in verhardingen worden hersteld om zo onkruid geen kans te geven. In de plantsoenen streven we naar meerjarige planten en bodembedekkers. Zo voorkomen we moeilijk te beheren blote grond. Bovendien winnen ook de bijen en vlinders hierbij.

→ Het verbod op het gebruik van pesticiden geldt op alle openbare terreinen. Dus ook op de berm langs of voor uw woning, de ruimte tussen de straatkant en de rooilijn, heel vaak het voetpad, maar soms ook een deel van de voortuin, behoren ook tot de openbare ruimte en er geldt dan ook een pesticidenverbod.

______________
In 2018 wordt er een verhoogd budget vrijgemaakt voor het groenonderhoud in de gemeente. Zo investeren we in totaal 500.500 euro in onkruidbestrijding op kerkhoven en het openbaar domein, aan het maaien van bermen, gazons en grazige vegetaties, aan het reinigen van stoepen van onbewoonde panden, aan het groenonderhoud in de wijken, aan snoeiwerken en het onderhoud van meer dan 3000 bomen. Tijdens de herfst worden er op verschillende plaatsen bladkorven geplaatst, om hinderlijk bladafval te voorkomen.

STAND VAN ZAKEN

Nieuwe banken
en vuilbakken

Riemst investeert in propere en gezellige ontmoetingsplekken. Daar horen ook nieuwe zitbanken en vuilbakken bij. De plaatsing van nieuwe vuilbanken en zitbanken is gestart. In totaal wordt de gemeente voorzien van 50 nieuwe vuilvakken en 12 nieuwe zitbanken.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2017

REALISATIE

2 BELASTINGSVERLAGINGEN
IN 1 LEGISLATUUR

Tot 2015 had onze gemeente de hoogste aanvullende personenbelasting van Limburg: 9 procent. Niet omdat het gemeentebestuur graag belastingen heft, maar wel omdat onze gemeente verplicht is om de open ruimte te bewaren en te onderhouden. Dat wil concreet zeggen dat onze gemeente – in tegenstelling tot vele andere gemeenten – geen industrie mag aantrekken en dus ook geen inkomsten heeft uit belastingen op industrie. Heel wat gemeenten ontvangen voor het bewaren van die open ruimte een compensatie uit het Plattelandsfonds, maar ook daar valt Riemst net uit de boot.

Toch is het gemeentebestuur erin geslaagd om de belastingen twee keer te verlagen deze legislatuur. In 2015 startte afvalintercommunale Limburg.net met de directe inning of één factuur voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Om ervoor te zorgen dat deze afvalfactuur geen extra belasting is voor de inwoners van Riemst heeft het gemeentebestuur in 2015 de aanvullende personenbelasting een eerste keer verlaagd van 9 naar 8,5 procent en is de algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin geschrapt.

Dankzij een goed bestuur, de digitalisering en verschuiving van een aantal taken binnen de gemeentelijke administratie, kon het gemeentebestuur in 2017 de aanvullende personenbelasting opnieuw verlagen van 8,5 naar 8 procent.

______________
Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur ook investeren in de dienstverlening en de
leefbaarheid van onze 13 kerkdorpen. Zo wordt er in 2018 opnieuw 4,7 miljoen euro
geïnvesteerd, zodat Riemst voor elke inwoner een gemeente blijft waar het prettig is om
te wonen, leven en werken.

REALISATIE

RIEMST GAAT DIGITAAL

Op onze vernieuwde gemeentelijke website www.riemst.be staan niet langer de diensten, maar jij als inwoner centraal. Met een frisse lay-out en begrijpbare taal willen we jou helpen navigeren, zodat je in enkele klikken vindt wat je zoekt. De focus ligt hierbij op heldere, luchtige en moderne communicatie. Je vindt alle informatie over één product centraal op één plek zodat je snel en eenvoudig de diensten vindt die je zoekt.

DOE JE AANVRAGEN
DIGITAAL!
___________
Via het e-loket kan je op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een akte, een brede waaier aan attesten Bevolking en een uittreksel strafregister online aanvragen. In de meeste gevallen mag je binnen enkele seconden het document digitaal ondertekend in je mailbox verwachten.

Ook het aanvragen van een evenement kan nu volledig digitaal.

→ Wist je dat we ook werken met het Geoportaal Omgeving? Dit is een online toepassing die in verbinding staat met het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. De applicatie maakt het mogelijk om bekendmakingen van openbare onderzoeken en beslissingen over omgevingsvergunningen eenvoudig te raadplegen.

REALISATIE
MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD 3770

De gemeente Riemst heeft sinds begin 2017 een nieuw informatieblad. Voortaan vallen we maandelijks in de bus. Kort, krachtig en kleurrijk zijn de sleutelwoorden van ons nieuw informatieblad 37Zeventig. De Infoplus heet voortaan ‘Uit in Riemst’ en is je handige gids voor alle evenementen en initiatieven die er plaatsvinden in onze gemeente.

REALISATIE

ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN
BIJ HET GEMEENTEBESTUUR

Wat doet de gemeente Riemst in 2017 om klimaatneutraal te worden? Investeren in zonnepanelen en klimaatvriendelijke wagens. De gemeente bespaart ruim 30 procent op haar energiekosten door de installatie van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. De verwachte opbrengst wordt geschat op 10.000 kWh. Ter vergelijking een gemiddeld gezin verbruikt per jaar 3.500 kWh elektriciteit.

Daarnaast ‘verschoont’ de gemeente het wagenpark van de Technische Dienst. Vandaag rijden er wereldwijd meer dan 20 miljoen voertuigen rond op aardgas of CNG. Met dit gas verwarmen we ook onze huizen en het is minder vervuilend dan benzine of diesel. Daarom kocht de gemeente Riemst dit jaar 2 wagens op CNG aan. Op dit moment beschikt de Technische Dienst ook al over een elektrische wagen.

REALISATIE

Alle voertuigen
die grens oversteken
worden
gecontroleerd

De gemeente Riemst heeft in 2015 4 slimme camera’s geïnstalleerd op de grensovergangen richting het Nederlandse Maastricht: langs de Grenadiersweg ter hoogte van de brug in Kanne en langs de Maastrichtersteenweg ter hoogte van de brug in Vroenhoven.

De camera’s scannen continu elke nummerplaat, in de meldkamer van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst wordt die informatie verder opgevolgd. De slimme camera’s zijn een extra middel in de strijd tegen woninginbraken, maar moeten ook een ontradend effect hebben op drugstoeristen die zich in Maastricht gaan bevoorraden.

Slimme
camera’s zijn
er voor uw
veiligheid.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van slimme camera’s op volgende locaties: op de Bitsingerweg in Val-Meer, op de Visésteenweg in Zichen-Zussen-Bolder aan het kruispunt met de Walenweg en aan het op- en afrittencomplex 32 aan de Tongersesteenweg in Genoelselderen. De installaties werden gefinancierd door politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

REALISATIE

Iedereen
zichtbaar
in Riemst

De gemeente Riemst heeft in september 2017 elke bewoner van een woning een reflecterend huisnummer bezorgd. In totaal gaat het om net geen 7.000 woningen. Op die manier wordt iedereen ‘zichtbaar’ in Riemst en gaan er geen dringende minuten verloren die in noodsituaties een leven kunnen redden. Het project is goed voor een investering van 12.400 euro.

Huisnummers zijn vaak niet (goed) leesbaar of niet zichtbaar, zeker ’s nachts of bij slecht weer. Nochtans rekenen heel wat diensten en mensen op een goede leesbaarheid. Niet alleen voor de brandweer, maar voor alle hulpdiensten is een reflecterend huisnummer zeer belangrijk. Enerzijds zorgt het voor uniformiteit. De hulpdiensten weten meteen waar ze naar moeten zoeken. Anderzijds is zo’n reflecterend huisnummer onmiddellijk leesbaar, ook in duisternis. Zo verliezen we geen tijd bij dringende interventies. En ook je postbode zal je dankbaar zijn!
______________

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN

INTERVENTIEDIENST
TECHNISCHE DIENST

De medewerkers van onze Technische dienst dragen graag zorg voor het goed beheer van het openbaar domein en de kleine of grote ongemakken van onze inwoners. De Technische dienst heeft heel wat verschillende taken, maar komt ook in actie als je als inwoner een probleem meldt telefonisch, via de meldingskaart in 37zeventig of via het online meldingsformulier op de website van de gemeente Riemst: goed voor gemiddeld 1.800 werkopdrachten per jaar!

Of het nu gaat over het opruimen van sluikstorten en zwerfvuil, het snoeien van bomen, het plaatsen van signalistie of het herstellen van wegen en stoepen: het gaat vaak om ‘onverwachte’ opdrachten waarop de Technische dienst vlot wil inspelen. Daarom is er de interventiedienst die efficiënt kan inspelen op deze meldingen. Onlangs is de Technische Dienst nog uitgebreid met twee medewerkers: een coördinator van de Technische Dienst en een ploegcoach. Zij zullen een aanzienlijke bijdrage leveren in de dienstverlening die er door de dienst aangeboden wordt.

Wist je dat onze Technische dienst ook na de kantooruren bereikbaar is?
In noodgevallen kan je hen buiten de kantooruren bereiken op 0496 55 90 34.

IN DE PIJPLIJN

Afhaalbakjes
voor dienst
Bevolking

→ Sinds begin 2016 zijn de oude vensterloketten aan de dienst Bevolking in het gemeentehuis verleden tijd. De nieuwe loketten zijn efficiënter en toegankelijker ingericht.

→ Momenteel wordt ook de mogelijkheid onderzocht om afhaalbakjes te voorzien. Op die manier kan je 24/7 documenten afhalen op het gemeentehuis, dus ook na sluitingstijd. Zo blijven we inzetten op een moderne dienstverlening!

→ Daarnaast is er ook geïnvesteerd in een klantenbegeleidingssysteem. Dit systeem moet ervoor zorgen dat we een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden aan onze burgers. Voortaan neem je bij het binnenkomen van het gemeentehuis een ticket aan de kiosk, en vervolgens neem je plaats in de wachtruimte. Op een scherm kan je dan volgen wanneer het je beurt is en naar welk loket je je mag begeven. De burger kan dan plaatsnemen aan een bureau bij één van onze medewerkers, op die manier kunnen we voor meer privacy zorgen. De herinrichting was goed voor een totale investering van 70.000 euro.

IN DE PIJPLIJN

Resultaten
omgevingsanalyse

VIER STELLINGEN ROND
INFORMATIE

1. Ik heb het gevoel dat het gemeentebestuur goed op de hoogte is van wat de noden en vragen van de Riemstenaren zijn.

• 55% is het (helemaal) eens
• 32% is het (helemaal) oneens
• 13% weet het niet of heeft geen mening

2. Het gemeentebestuur neemt voldoende initiatief om de Riemstenaar te informeren.

• 70% is het (helemaal) eens
• 27% is het (helemaal) oneens
• 4% weet het niet of heeft geen mening

3. Het gemeentebestuur biedt voldoende mogelijkheid tot inspraak in plannen en beleid.

• 49% is het (helemaal) eens
• 30% is het (helemaal) oneens
• 21% weet het niet of heeft geen mening

4. Het gemeentebestuur houdt voldoende rekening met noden en vragen van de Riemstenaren.

• 49% is het (helemaal) eens
• 33% is het (helemaal) oneens
• 18% heeft geen mening of weet het niet

Inhoud