VOEL JE THUIS IN RIEMST

Riemst moet een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt, jong en oud. Het gemeentebestuur wil inzetten op een sterk onderwijs, op voldoende kwalitatieve kinderopvang en het onder- steunen van ons rijk verenigingsleven. Ons beleid biedt kansen aan mensen met een handicap en zorgt ervoor dat ook senioren kwaliteitsvol en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat Riemst geen slapende gemeente is, bewijst het overzicht dat na deze inleiding volgt.

PROJECT IN DE KIJKER

PROJECT IN DE KIJKER

WELZIJNSCAMPUS

In de schaduw van Woonzorgcentrum Eyckendael wordt er druk gewerkt aan de uitbouw van de welzijnscampus.

In 2016 startte Woonzo met de bouw van 11 seniorenwoningen. Bijzonder is dat deze woningen speciaal ontworpen zijn op maat van ouderen en minder mobiele personen. Begin 2018 zullen de eerste senioren er hun intrek nemen, en ze komen allemaal uit Riemst!

Naast deze seniorenwoningen zijn er in 2016 ook 34 serviceflats opgeleverd en hebben een aantal zorgverleners zich op de campus gevestigd zoals het Wit Gele kruis en een huisartsenwachtpost. Op loopafstand van het rusthuis, serviceflats en seniorenwoningen liggen het Sociaal Huis, Dienstencentrum De Linde, het dorpsrestaurant, de bibliotheek, een school en Zaal ‘t Paenhuys. De welzijnscampus is een proeftuin voor het seniorenbeleid in Vlaanderen waar privé en gemeente samenwerken.

Ook het Woonzorgcentrum Eyckendael gaat uitbreiden op gronden van het Sociaal Huis, die deze gronden in erfpacht geeft aan Woonzorggroep Bergalim. Er komen 3 kleinschalige woningen bij, waar in totaal 21 bewoners met dementie kunnen verblijven. Daarnaast komen er 14 rusthuisbedden en 9 serviceflats bij. Er wordt ook werk gemaakt van een dagzorgcentrum en een woonzorgkruispunt. In het woonzorgkruispunt wordt er een gericht aanbod voor thuisverblijvende hoogbejaarde Riemstenaren uitgewerkt.

In 2018 zal er op de campus ook een volkstuin worden aangelegd. Er komen 10 tuintjes en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank. De combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen zal ervoor zorgen dat de welzijnscampus een levendige ontmoetingsplek wordt voor jong en oud.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

UNIEKE ONDERSTEUNING BASISONDERWIJS


De gemeente Riemst voorziet extra middelen bovenop de gekende subsidies.

Elke basisschool in Riemst kan sinds 2015 een toelage aanvragen voor verbeteringswerken aan de schoolinfrastructuur. Dat een gemeente ook andere onderwijsnetten ondersteunt, is uniek in Vlaanderen. Maar voor het gemeentebestuur is elk kind gelijk, ongeacht het onderwijsnet. Concreet voorziet de gemeente Riemst extra middelen bovenop de gekende subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kortweg AGIOn. Heel concreet gaat het om toelages van 50.000 tot 100.000 euro per dorpsschool. Op deze manier stimuleren we alle scholen om te investeren in de schoolinfrastructuur, omdat de effectieve investeringskost voor de school zelf tot 5 procent wordt terug gebracht.

In 2016 werd het eerste dossier goedgekeurd. Vrije Basisschool Het Hofje in Vroenhoven kon op deze manier de toiletten vernieuwen.

Ook Vrije Kleuterschool ‘t Vogelnestje in Heukelom mag rekenen op een tussenkomst. Hier werd het dak vernieuwd en kwam er een nieuw plafond. Daarnaast werd ook het sanitair en de centrale verwarming vernieuwd, kreeg de klas een nieuwe vloer, kwamen er branddeuren en werd alles mooi geschilderd.

STAND VAN ZAKEN

HUIS VAN HET KIND KRIJGT VORM IN HERDEREN


De gemeente Riemst wil de diensten die te maken hebben met de opvoeding, preventieve gezondheid of vrije tijd van kinderen zoveel mogelijk centraliseren binnen het Huis van het Kind.

Aan de Sint-Jansstraat in Herderen vind je vandaag de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Ukke Puk, de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg en het consultatiebureau van Kind en Gezin.

Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, is een belangrijke maatschappelijke opdracht.

Elke dag nemen verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers deze opdracht ter harte.
Door deze krachten te bundelen binnen het Huis van het Kind willen we als gemeente gezinnen nog beter ondersteunen.

In het najaar zullen ook de twee diensten voor onthaalouders hun intrek nemen in het Huis van het Kind.

STAND VAN ZAKEN

CULTURODROOM ALS SPRINGPLANK VOOR JONGERENCULTUUR


Een ontmoetingsplaats waar jongeren op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan culturele activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Dat is de missie van de Culturodroom.

De dienst Jeugd en de dienst Cultuur hebben de handen in elkaar geslagen om de jongeren van Riemst niet alleen cultureel te verwennen, maar ook een platform te geven waar ze hun talenten kunnen ontplooien.

Uniek is dat de Culturodroom gaat rondreizen. Het is de ambitie om in elke deelgemeente een culturele activiteit voor kinderen en jongeren te organiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan podiumkansen voor jong talent, maar ook workshops en theater. De Culturodroom komt dus letterlijk naar je toe!

STAND VAN ZAKEN

EEN SPEELPLEK IN ELKE DORPSKERN


De gemeente streeft er naar om in elke dorpskern een speelplek in te richten.

In 2016 opende de speelweide in Millen, in de schaduw van De Waterburcht. Het mooie resultaat van het dorpsproject ‘Ruimte voor Iedereen’, waarbij de inwoners van Millen werden bevraagd over de openbare ruimte in hun dorp. De speelweide is goed voor een investering van 34.750 euro, waarvan 20.811 euro gesubsidieerd wordt door Europa via het Leader+-programma voor plattelandsontwikkeling.

In 2017 kregen ook de speelpleinen in Bolder en Vlijtingen een opknapbeurt. Op het pleintje in de Burgemeester Dewalquestraat in Bolder komen er twee voetbaldoelen. Daarnaast komt er een avonturenpad met een klimboom, liggende boomstam, stapstammen en zwerfkeien. Ook het Deken Gelaesplein in Vlijtingen wordt opgevrolijkt met twee voetbaldoelen, een evenwichtsparcours, een vogelnestschommel en een speeltoestel met glijbaan. De vernieuwingen zijn goed voor een investering van 39.765,20 euro.

In het najaar zal ook het speelplein in Herderen worden vernieuwd en komt er een speelbos in Kanne.

STAND VAN ZAKEN

OUDERENWIJZER BEGELEIDT 85-PLUSSERS BIJ AANVRAAG TEGEMOETKOMINGEN

Het Sociaal Huis onderzoekt binnen het project ‘Ouderenwijzer’ of een 85-plusser in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Het gaat dan heel concreet over de zorgverzekering en de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB). Die laatste tegemoetkoming gaat naar personen boven de 65 jaar met een verminderde graad van zelfredzaamheid.

Of je al dan niet recht hebt op zo’n tegemoetkoming is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je hulpbehoevendheid in het dagelijkse leven, je inkomsten, eigendommen, schenkingen, kortom een heel kluwen voor heel wat mensen. Via het project ‘Ouderenwijzer’ gaat het Sociaal Huis nu zelf actief op zoek naar de mensen die door de mazen van het net vallen.

In Riemst, en bij uitbreiding de gemeenten aan de taalgrens in Limburg, is de vergrijzing vandaag al sterker aanwezig dan in de andere Limburgse gemeenten. Het aandeel 80-plussers zal ook de komende jaren nog toenemen. Vandaag ligt dat Vlaamse gemiddelde op 58 per 1.000 inwoners, tegen 2030 zullen er dat 76 per 1.000 inwoners zijn.
Het gemeentebestuur wil dat senioren zo lang mogelijk in een aangepast en aangenaam klimaat thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor heb je vaak voldoende financiële middelen nodig, zeker als er zorg bijkomt naarmate je minder zelfredzaam wordt. Het project ‘Ouderenwijzer’ is in die zin ook voor het gemeentebestuur een barometer om op te volgen welke zorgen en noden er leven bij onze senioren.

Het project ‘Ouderenwijzer’ is in die zin ook voor het gemeentebestuur een barometer om op te volgen welke zorgen en noden er leven bij onze senioren.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2016

REALISATIE

NIEUWE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE TOL HERDEREN

In november 2014 startte de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen met de afbraak van het Parochiaal Centrum langs de Sint-Jansstraat. Op 1 september 2016 zwaaide de schoolpoort open voor de 135 leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs.

De school werd gerealiseerd via de publiek-private samenwerking Scholen van Morgen en is goed voor een totale investering van 4,7 miljoen euro. Het gaat om een DBFM-project waarbij meer dan 80 procent van het project gesubsidieerd wordt. Concreet wil dit zeggen dat de Scholen van Morgen-vennootschap instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de scholen gedurende 30 jaar. Tijdens die 30 jaar betaalt de gemeente een beschikbaarheidsvergoeding. Na 30 jaar wordt de infrastructuur aan de gemeente overgedragen.

De basisschool in Herderen is door de Vlaamse bouwmeester ook uitgekozen als modelproject in Vlaanderen, dankzij de unieke inplanting van de school nabij het sport- en speelterrein, de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk, het Huis van het Kind en de sporthal Hirtheren.

Daarnaast is het Parochiaal Centrum, dat afgebroken is voor de bouw van deze nieuwe school, geïntegreerd in de nieuwbouw.

De school vervult met andere woorden ook de functie van buurthuis voor de leefgemeenschap en het verenigingsleven in Herderen.

Aan de Sint-Jansstraat komen binnenkort niet alleen veel troeven samen, maar het is ook een voorbeeld van hoe je gemeenschapsmiddelen optimaal en multifunctioneel kan inzetten. De nieuwe school kan plaats bieden aan 180 leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs. Ook de schoolomgeving werd kindvriendelijk en verkeersveilig heraangelegd.

REALISATIE

NIEUWE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE DRIESPRONG GENOELSELDEREN

In de zomer van 2014 is de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool gestart.

Naast de nieuwe school is ook de speelplaats heraangelegd, kwam er een speeltoestel en hebben alle klassen nieuw meubilair gekregen. Goed voor een totale investering van 500.000 euro. In dit nieuwe schoolgebouw volgen 40 leerlingen les, heel concreet gaat het om één kleuterklas en één klas lager onderwijs.

Het gemeentebestuur maakt van de leefbaarheid van de dorpen een prioriteit.

Daarom investeert het gemeentebestuur ook middelen in het kleinste gemeentelijke basisschooltje van Riemst. Bij dit nieuwbouwproject hoort ook het multifunctionele gebruik van de aanwezige infrastructuur in Genoelselderen. Zo zal de kleine zaal van het Parochiaal Centrum dienst blijven doen als turnzaal voor de leerlingen en wordt de omgeving rond de nieuwe school in een volgend stadium zo aangelegd, dat deze dienst kan doen als een polyvalent dorpsplein voor de inwoners van Genoelselderen.

Het is dus niet alleen een investering in een bakstenen gebouw, maar ook een flinke impuls om de leefbaarheid in de dorpen te versterken.

REALISATIE

RIEMST GEEFT GOEDE VOORBEELD IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG


Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Dat merken we ook in Riemst, waar de vraag en het aanbod tussen 2011 en 2015 met bijna 40 procent gestegen is, in schoolvakanties stellen we zelfs een verdubbeling vast. Tijdens korte schoolvakanties kunnen we in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang 56 kinderen opvangen, tijdens de zomervakantie 132 kinderen.

Om werk en gezin makkelijk te combineren is een degelijke opvang noodzakelijk, daarom zet de gemeente Riemst ook in op goede samenwerkingsverbanden met iedereen die iets betekent in het vrije tijdsaanbod voor kinderen.

Zo werkt de buitenschoolse kinderopvang vandaag al samen met de Academie Voeren-Riemst voor toneel-, beeld- en muzieklessen, enkele zelfstandige initiatieven (bv. workshops door diëtisten en/of verenigingen) en is er een goede mix van activiteiten die door de dienst Sport en de dienst Jeugd worden georganiseerd. Het uiteindelijke doel is dat kinderen vlot kunnen schakelen tussen deze vrije tijdsactiviteiten en de kinderopvang.

REALISATIE

RESTAURATIE HEILIG GRAFKAPEL

Wist je dat de gemeente Riemst in de top 3 van beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten staat in Limburg?

Onze gemeente telt maar liefst 108 beschermde monumenten en 38 beschermde dorpsgezichten. Enkel Sint-Truiden en Tongeren tellen er nog meer. De meerderheid is in privébezit, maar op deze lijst van beschermde monumenten staan ook 5 kerkgebouwen en 2 monumentale kapellen, waarvan de Heilig Grafkapel er één is.

Die laatste werd in 2016 gerestaureerd, de kostprijs bedroeg 170.000 euro, maar het gemeentebestuur kon rekenen op een tussenkomst van 130.000 euro van de Vlaamse overheid. De Heilig Grafkapel werd in 1647 gebouwd als een kopie van de Heilig Grafkapel in Jeruzalem. Dat de kapel een grote historische waarde heeft, blijkt uit het feit dat ze in 1948 geklasseerd werd, meteen het allereerste beschermde monument in Riemst.

REALISATIE

INVESTERING IN SPORTIEF TALENT

In het voorjaar van 2016 zette de gemeenteraad van Riemst het licht op groen om voor de jeugdwerking van de voetbalclubs Vlijtingen en Herderen-Millen twee kunstgrasvelden aan te leggen. Goed voor een éénmalige toelage van 640.242,46 euro, met één voorwaarde: de jeugdwerkingen smelten samen tot een nieuwe vzw. En zo werd de vzw JeugdVoetbalopleiding Groot Riemst geboren. De club telt vandaag 300 jeugdspelers en meer dan 25 ploegen. Met deze toelage wil het gemeentebestuur jongeren maximaal de kans geven om in eigen gemeente te sporten en de kwalitatieve groei van de jeugdopleiding mogelijk maken.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN
METAMORFOSE VOOR SPEELTERREIN HERDEREN

Als eerste zal de zandbak aangepakt worden. Een volledige herinrichting met een heuse zandfabriek, irrigatie en enkele nieuwe speeltoestellen staat al gepland. In een latere fase zal het speel- en sportplein zowel aantrekkelijker als toegankelijker gemaakt worden.

IN DE PIJPLIJN

VOLKSTUIN ‘WARMOES’ UIT DE STARTBLOKKEN


In de loop van 2018 zal een lap grond op de Welzijnscampus ingericht worden voor volkstuintjes die we Warmoes dopen. Dat is het dialect voor tuintjes en de naam verwijst ook naar een vergeten groente. Er komen 10 tuintjes en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank in Riemst. De volkstuintjes worden een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud.

Inhoud