AANGENAAM, VEILIG EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

Riemst moet een gemeente zijn waarin het aangenaam, veilig en betaalbaar wonen is voor iedereen: jong, oud en mensen met een beperking. Dit wil het gemeentebestuur realiseren door een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsbeleid dat aandacht heeft voor de leefbaarheid, veiligheid en de eigenheid van onze dorpen, het aanbod van betaalbare woongelegenheden uit te breiden en kwaliteitsvol, levenslang thuis wonen te ondersteunen.

PROJECT IN DE KIJKER

DOORTOCHT RIEMST-CENTRUM FASE 3

In 2012 werd de eerste fase van de herinrichting uitgevoerd en in 2016 keer de N79 Maastrichtersteenweg een make-over. In 2019 start ook de herinrichting van de Tongersesteenweg vanaf de vierkantshoeve (even voorbij het Total tankstation) tot aan Villa Neven. In de loop van 2018 zal het Agentschap Wegen en Verkeer hiervoor de omgevingsvergunning aanvragen, zodat de werken in 2019 kunnen starten. De herinrichting wordt geraamd op 1,1 miljoen euro, waarvan Wegen en Verkeer 750.000 euro voor zijn rekening neemt, het resterdende saldo wordt gefinancieerd door nutsbedrijf Infrax en de gemeente Riemst.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN
Betaalbaar
wonen in Riemst: het kan!

De gemeente Riemst investeert in het ontwikkelen van betaalbare bouwgronden en woongelegenheden. Een mooi voorbeeld vind je op De Moult in Zussen. In 2013 kwamen de eerste 15 gemeentelijke bouwgronden op de markt, sinds begin 2017 zijn er dat 35. Op dit moment zijn 22 van de 35 bouwgronden toegewezen. De gemeente zet de gronden tegen een zo gunstig mogelijk tarief in de markt en zorgt er via een toewijzingsreglement voor, dat ze maximaal aan Riemstenaren worden aangeboden.

Ook achter de kerk in Vroenhoven is er heel wat bedrijvigheid. De wegenis voor het woonuitbreidingsgebied Wilder is klaar. Eind augustus is de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom gestart met de bouw van 12 sociale koopwoningen, vanaf april 2018 komen deze woningen op de markt. Daarnaast worden er ook nog 11 sociale bouwkavels ontwikkeld en verkocht.

STAND VAN ZAKEN

NIEUWE STOEPEN GOED VOOR INVESTERING VAN 530.000 EURO

Als voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Om de dorpskernen veilig en leefbaar te houden investeert het gemeentebestuur jaarlijks 180.000 euro in de aanleg van nieuwe stoepen, waarbij elk dorp aan de beurt komt. Sinds de opmaak van het stoepenplan in 2005 is er op die manier al 64 kilometer voetpad aangelegd.

Uiteraard heeft het gemeentebestuur ook een prioriteitenlijst opgesteld waarbij we het project onder meer aftoetsen aan volgende vragen: Is het project opgenomen in het mobiliteitsplan? Past het in de verfraaiing van de dorpskern? Is het een straat met veel verkeer en veel voetgangers? Op basis van die prioriteitenlijst en geplande rioleringswerken wordt de aanleg van nieuwe stoepen ingepland.

In 2017 investeert het gemeentebestuur 530.000 euro in nieuwe voetpaden. De volgende locaties komen aan de beurt: Schepen Salsstraat, Bloemenstraat, Op ’t Broeck, Kruisherenstraat, Kwartelstraat (tot aan De Moult), Kalderstraat (tot aan De Moult), A. Meulemansstraat, Pannestraat, Bodemstraat, Kasteelstraat, Heukelom-Dorp, Klein Lafeltstraat en Tramstraat (vanaf de Maastrichtersteenweg tot aan de Klein Lafeltstraat).

Bij het aanleggen van nieuwe voetpaden houden we rekening met de toegankelijkheid, door waar het kan een doorgang van 1,5 meter te realiseren. Soms betekent dit dat er bomen of goten worden opgeofferd, omdat we op die manier de verkeersveiligheid van alle weggebruikers willen verhogen. Maar wees niet ongerust, elke boom wordt later wel opnieuw aangeplant op een manier die ervoor zorgt dat er voldoende doorgang voor de voetganger blijft.

Riemst-Wonen19

Toch plaatsen we ook graag een kanttekening. Wie vaak te voet op pad is door onze gemeente, kan het zelf vaststellen: de nagelnieuwe voetpaden veranderen dikwijls in extra parkeergelegenheid. Volgens het verkeersreglement mag je niet op de stoep parkeren, wie toch op de stoep staat, is dus in overtreding. Wees dus galant, en maak het ook voor de voetgangers in onze gemeente aangenamer en vooral veiliger!

STAND VAN ZAKEN

PLEINENPLAN ZORGT VOOR OPWAARDERING DORPEN

In juli gaf de gemeenteraad van Riemst groen licht voor de heraanleg van de dorpspleinen in Vroenhoven, Zichen en Zussen. De pleinen worden heringericht, om meer beleving te creëren in de dorpen en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.

De nieuwe pleinen worden voorzien van voldoende verblijfsruimte. Zo worden ze voorzien van kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. Het parkeren zal gestructureerd worden, de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt en er is veel aandacht voor de voetgangers.

PLEINENPLAN

Aan het begin van de legislatuur heeft het gemeentebestuur een inventaris opgemaakt van de pleinen in de openbare ruimte en daarrond een visie ontwikkeld. Dit werd gebundeld in het pleinenplan.

Naast de verkeersveiligheid is dit plan ook een investering in de leefbaarheid van de dorpen, doordat er een mooie ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

Recent werd ook het plein aan de St. Jansstraat in Herderen en het plein aan de school in Heukelom heringericht. Ook de werken aan het plein in de Zagerijstraat in Membruggen worden momenteel afgerond.

De komende jaren voorzien we ook nog een opwaardering van het plein De Mheer in Vlijtingen en een nieuw plein aan de school en zaal in Genoelselderen.

De aanleg wordt zo spoedig mogelijk opgestart, in samenspraak met de aannemer wordt de startdatum bekeken. Het plein in Vroenhoven is goed voor een investering van 405.716 euro, dat in Zussen voor 426.653 euro en dat in Zichen voor 311.858 euro.

STAND VAN ZAKEN

1,7 MILJOEN EURO VOOR RESTAURATIE KERKEN

De gemeente Riemst investeert samen met de kerkbesturen 1,7 miljoen euro in de restauratie van de kerken van Riemst, Zussen, Zichen en Millen. De totale kostprijs voor de renovatiewerken bedraagt 3,6 miljoen euro, waarvan 1,9 miljoen euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

In de kerken van Riemst en Zichen is een nieuw dak en een renovatie van de gevel aan de orde. In Millen worden de gevel en de glas-in-loodramen hersteld. De kerk in Zussen kreeg eerder al een nieuw dak en ook de gevel, de glasramen en het interieur worden gerenoveerd.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2016

REALISATIE

VEILIGE DOORTOCHT RIEMST-CENTRUM

De N79 Maastrichtersteenweg in Riemst kreeg in 2016 een make-over. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de steenweg een moderne inrichting gegeven vanaf het gemeentehuis tot ongeveer 150 meter voorbij het kruispunt met de Klein Lafeltstraat. Er kwamen veilige fietspaden, een voorsorteerstrook naar de KMO-zone ‘Op ’t Reeck’, nieuwe bushaltes en duidelijk afgebakende langsparkeerplaatsen. Twee middengeleiders creëren voortaan een vertragend effect voor het doorgaand verkeer. De Vlaamse overheid, het gemeentebestuur van Riemst en Infrax investeerden samen ruim anderhalf miljoen euro in deze herinrichting.

REALISATIE

HERINRICHTING OP- EN AFRITTENCOMPLEX 32 GENOELSELDEREN

Op 5 maart 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de eerste rotonde ter hoogte van de Genoelsweg. Sindsdien werd het gehele complex gefaseerd omgevormd tot de huidige inrichting.

Drie rotondes en een nieuwe op- en afrit zorgen voor een verbeterde doorstroming. De aanleg van deze rotondes verbeteren de verkeersveiligheid van elke weggebruiker en de inwoners van Genoelselderen in het bijzonder. De doorstroming is verbeterd en er ontstaan minder conflictsituaties. Een ruim vrijliggend dubbelrichting fietspad en een fietstunnel zorgen voor een comfortabele en veilige verbinding voor fietsers langs de N79. De Vlaamse overheid investeerde 6 miljoen euro in de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

REALISATIE

Elst : eerste dorp met gescheiden riolering

De werken aan het gescheiden rioleringsstelsel in de Elsterweg en Millerweg in Elst zijn gestart in september 2014. Een jaar later zijn de werken afgerond. Elst is hiermee het eerste dorp in Limburg dat over een volledig gescheiden rioleringsstelsel beschikt. Het regenwater wordt gescheiden van het afvalwater opgevangen en afgevoerd. Elke woning heeft één regenwater- en één vuilwateraansluiting gekregen. Zo voldoet Elst vandaag al aan de Europese richtlijn die stelt dat tegen 2027 het regenwater overal gescheiden moet blijven van het afvalwater. Naast een volledig gescheiden rioleringsstelsel, zijn ook de stoepen en het wegdek heraangelegd. Goed voor een totale investering van 1,3 miljoen euro.

REALISATIE

BELEID VERKEERSVEILIGHEID BELOOND MET SAVE-LABEL

De gemeente Riemst kreeg in maart 2015 als eerste gemeente in Limburg het SAVE-label uit handen van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, kortweg OVK. Lotgenotenorganisatie OVK zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen en ontwikkelde daarvoor een SAVE-charter waarin 7 doelstellingen geformuleerd worden om de verkeersveiligheid te verhogen. De afgelopen jaren zijn er heel wat concrete projecten gerealiseerd. De herinrichting van het zwarte verkeerspunt in Riemst-centrum met de aanleg van een rotonde is daarbij het meest ingrijpend geweest.

Elk verkeerslachtoffer is er één te veel. Daarom blijft het gemeentebestuur investeren in de verbetering van de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersongevallen met slachtoffers daalde in Riemst met 30,8 procent in de voorbije 10 jaar.

REALISATIE

Betaalbaar wonen Achter De Hoven Kanne

De gemeente Riemst heeft samen met Woonzo, een sociale huisvestigingsmaatschappij, het woonproject Achter De Hoven ontwikkeld. In totaal gaat het om 20 nieuwe woningen gelegen tegen de dorpskern van Kanne, aan de voet van de Sint-Pietersberg.

De 11 huurwoningen en 9 koopwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij WoonZo in de nieuwe verkaveling Achter De Hoven in Kanne zijn allemaal toegewezen.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN

WACHTBEKKEN, GESCHEIDEN RIOLERING EN NIEUWE PARKING IN MILLEN

De werken in de Elderenweg vormen ook het startsein voor andere werken in MIllen.

In oktober starten de werken aan de Elderenweg in Millen. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en ook de weg zelf wordt heringericht om zo de verkeersveiligheid te verhogen. Er wordt een nieuw wegdek aangelegd met brede stoepen en snelheidsremmende elementen zoals verhoogde kruispunten en asverschuivingen en er komen toegankelijke bushaltes.

De werken in de Elderenweg vormen ook het startsein voor de aanpassing van het rioleringsstelsel langs de Tongersesteenweg en de aanleg van een groot wachtbekken van 7.500 m³ tussen Millen en Herderen. Of in mensentaal een extra opvangcapaciteit van 1,5 voetbalveld groot waar 1 meter water op staat. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat bij hevige regenval het water dat uit de dorpskernen van Millen en Genoelselderen komt, gebufferd wordt om Herderen te vrijwaren van wateroverlast.

Daarnaast zal de gemeente ook investeren in de aanleg van een nieuwe parking aan het voetbalcomplex in Millen.

IN DE PIJPLIJN

Woonuitbreiding in de dorpen


Het gemeentebestuur werkt aan verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen om ook in andere dorpen woonuitbreiding mogelijk te maken.

Zo is het wettelijk kader voor de ontwikkeling van het binnengebied tussen de Verbindingsweg, de Grotestraat en de Pannestraat in Val-Meer definitief vastgesteld. Centraal in het gebied ligt de Sabbestraat. In het binnengebied is een zone aangeduid waarin beperkt bouwen is toegestaan, op korte, middellange en lange termijn, indien er behoefte is aan woonuitbreiding.

In de pijplijn zit ook nog de planologische ontwikkeling van een woongebied in Genoelselderen achter het Sint-Maartenshof.

Ook het ruimtelijke uitvoeringsplan voor ’t Bandje in Vlijtingen is in opmaak. Dat woonuitbreidingsgebied strekt zich gedeeltelijk uit van het Panisveld, langs de Smisstraat tot de Erhemstraat. Midden door het gebied loopt het Heeswater. De zone rondom en ten zuiden daarvan is overstromingsgebied en komt niet in aanmerking voor ontwikkeling in het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ’t Bandje.

IN DE PIJPLIJN

DOORTOCHT RIEMST-CENTRUM FASE 3: HERINRICHTING TONGERSESTEENWEG

In 2019 start ook de herinrichting van de Tongersesteenweg vanaf de vierkantshoeve (even voorbij het Total tankstation) tot aan Villa Neven. In de loop van 2018 zal het Agentschap Wegen en Verkeer hiervoor de omgevingsvergunning aanvragen, zodat de werken in 2019 kunnen starten. De herinrichting wordt geraamd op 1,1 miljoen euro, waarvan Wegen Verkeer 750.000 euro voor zijn rekening neemt, het resterdende saldo wordt gefinancieerd door nutsbedrijf Infrax en de gemeente Riemst.

IN DE PIJPLIJN

Projectgebied Riemst II

Marktverkenning Projectgebied Riemst wijst uit: juiste visie, maar kostprijs ligt vandaag te hoog Riemst

Drie kandidaat-projectontwikkelaars geloven in de visie om wonen, detailhandel en lokale diensten samen te brengen aan een centraal plein. Dat blijkt uit de offertes die zijn ingediend voor de ontwikkeling van Projectgebied Riemst.

Toch heeft het schepencollege na een grondige analyse beslist om de huidige procedure stop te zetten. “We geloven in deze visie, maar het onderzoek wijst uit dat de realisatie van het project zoals het vandaag voorligt, ons geraamd budget ruim zal overschrijden,” stelt burgemeester Mark Vos.

In het voorjaar ging de gemeente Riemst op zoek naar kandidaten voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst, dat het kloppend hart moet vormen voor de 13 dorpen. Wonen, detailhandel en lokale diensten samenbrengen aan een centraal plein, dat was het uitgangspunt. Op basis van een aanbesteding – die op elk moment stopgezet kon worden – heeft de gemeente Riemst de voorbije maanden de financiële en reële haalbaarheid van project onderzocht.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening:

“Wie een degelijk en vooruitziend beleid wil voeren, moet daadkrachtig verantwoorde risico’s durven nemen.”

Mark Vos, burgemeester: “In onze begroting hadden we 2 tot 2,5 miljoen euro voorzien voor de realisatie van het Projectgebied Riemst. De prijzen die de projectontwikkelaars hebben ingediend liggen 1 miljoen euro boven die raming. Dat is een rekening die wij niet aan onze inwoners willen doorschuiven. Wij voeren een financieel verantwoord beleid, dat heeft ons ook toegelaten om de belastingen tijdens deze legislatuur tot tweemaal toe te verlagen: van 9 naar 8 procent. We zijn en blijven het aan onze inwoners verplicht om als een goede huisvader met die middelen om te springen.”

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Dankzij deze marktverkenning weten we dat we op de goede weg zitten, die middelen zijn dus goed besteed. Dat de procedure nu wordt stopgezet, betekent niet dat we de plannen voor de ontwikkeling van het Projectgebied Riemst opbergen. Het is en blijft een zone die ingekleurd is als woongebied op het gewestplan. Als eigenaar van een aantal strategische gronden hebben we daardoor ook de regie op de ontwikkeling van deze woonzone steviger in handen.”

Mark Vos, burgemeester: “Riemst mag niet eindigen als slaapdorp, waaruit iedereen wegtrekt. Onze senioren en jonge gezinnen verdienen ook een kans om in een omgeving te wonen die afgestemd is op hun noden. Daarom zullen we in de volgende maanden blijven onderzoeken hoe we de troeven uit onze visie verder kunnen realiseren. Daar zijn we vandaag ook al mee bezig in onze dorpen. We ontwikkelen er dorpspleinen, zorgen voor een moderne schoolinfrastructuur en investeren in een tweede bus voor de mindermobielencentrale. Daarnaast ontwikkelen we ook woongelegenheid in de verschillende dorpen en faciliteren we er kleinschalige meergezinswoningen. We zullen ook bekijken op welke manier we onze dienstverlening het beste kunnen organiseren voor onze inwoners, nu er niet meteen een nieuw gemeentehuis komt waarin al onze diensten en het Sociaal Huis samenzitten.”

Mark Vos, burgemeester

“Onze ambitie is niet een prestigeproject realiseren, maar de troeven ontwikkelen die Riemst nodig heeft. Riemst mag niet eindigen als slaapdorp, waaruit iedereen wegtrekt.

Inhoud