PROFESSIONEEL, EFFICIËNT EN KLANTVRIENDELIJK

Het gemeentebestuur zet in op de verdere professionalisering van onze administratie en op een efficiënte dienstverlening. De burger moet snel geholpen worden op een klantvriendelijke manier. Een verdere digitalisering moet leiden tot een betere dienstverlening en een open en betere communicatie met de burger. Kortom onze gemeente moet draaien zoals een modern, succesvol bedrijf met aandacht voor innovatie en gezonde financiën.

PROJECT IN DE KIJKER

RIEMST GAAT DIGITAAL

Onze gemeentelijke website www.riemst.be zit in een nieuw kleedje. Voortaan staan de diensten niet meer centraal, maar wel jij als inwoner. Zo is de nieuwe website ook opgebouwd: waar ben jij als inwoner naar op zoek? Met een frisse lay-out en begrijpbare taal willen we jou helpen navigeren, zodat je in enkele klikken vindt wat je zoekt. De focus ligt hierbij op heldere, luchtige en moderne communicatie én alle informatie over één product centraal op één plek zodat je snel en eenvoudig de diensten vindt die je zoekt.

E-LOKET: VRAAG JE DOCUMENTEN ONLINE AAN!


De website wordt niet alleen het moederschip van alle gemeentelijke informatie, maar zal er ook voor zorgen dat je je niet meer voor elk document naar het gemeentehuis moet verplaatsen.

Via het e-loket kan je op een 100% beveiligde en rechtsgeldige manier een akte, een brede waaier aan attesten Bevolking (o.a. gezinssamenstelling, bewijs van woonst, attest van leven, …) en een uittreksel strafregister aanvragen. Het is ook mogelijk om een vergunning voor ingebruikname openbaar domein aan te vragen.

Kortom: via het e-loket kan je 24/7 je documenten aanvragen en in de meeste gevallen mag je binnen enkele seconden het document digitaal ondertekend in je mailbox verwachten. Als je gegevens opvraagt van iemand anders of het betreft een uittreksel strafregister, dan zijn er enkele veiligheidsmechanismen ingebouwd waardoor de wachttijd tot maximaal 48 uur kan oplopen.

Riemst-tot_u_dienst8

VRAAG OOK JE EVENEMENTEN
DIGITAAL AAN!


Organiseer je een openbaar evenement? Dan moet je altijd een vergunning aanvragen bij de gemeente, ook voor privé-initiatieven op openbare plaatsen (bv. een privéverjaardags-feestje in een kantine).

Een evenement moet minimum twee maanden voor het evenement plaatsvindt, aangevraagd worden. Zo kunnen alle adviezen tijdig verzameld worden. Ook dit kan nu volledig online.

STAND VAN ZAKEN OP 25 SEPTEMBER

STAND VAN ZAKEN

Kerkhof wordt een park-
begraafplaats

Het gemeentebestuur van Riemst kiest er bewust voor om niet te ontgraven, maar om het kerkhof, waar mogelijk uit te breiden als er een plaatsgebrek dreigt.

In Zussen is deze uitbreiding intussen gerealiseerd. Het is een eigentijdse versie van een kerkhof geworden, een zogenaamde ‘parkbegraafplaats’, dat is een begraafplaats met veel aandacht voor groen zoals bomen, gras en heesters. Graven en grafkelders kunnen er door elkaar geplaatst worden, maar de afmetingen van de stenen zijn gelimiteerd. Daarnaast zijn er ook zones voorzien voor urnenkelders, columbaria en asverstrooiing. Vanuit het oude kerkhof is er ook een verharde weg aangelegd richting het nieuwe kerkhof.

In de loop van het najaar wordt er een overkapping in Zussen gebouwd op de plek waar op de begraafplaats een laatste groet wordt gebracht tijdens de uitvaartplechtigheid. Op deze manier kunnen nabestaanden op een ingetogen manier afscheid nemen, en zijn ze beschermd tegen regen en wind. Als deze overkapping positief wordt geëvalueerd, zullen gelijkaardige overkappingen op nog andere kerkhoven geplaatst worden.

Ook de begraafplaats in Val-Meer is uitgebreid met veel groen, aanplantingen, bomen en een parkje. Op die manier creëren we een omgeving die voor de nabestaanden een gevoel van rust en sereniteit kan bieden.

In Vlijtingen is de toegang naar de begraafplaats heraangelegd. Een betonnen pad zorgt nu voor een toegankelijke begraafplaats. Daarnaast zijn ook de parkeerplaatsen verhard in asfalt. En ook in Vroenhoven is de toegang aangepakt en de kerkhofmuur hersteld.

STAND VAN ZAKEN MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD 3770

De gemeente Riemst heeft sinds begin 2017 een nieuw informatieblad. Voortaan vallen we maandelijks in de bus. Kort, krachtig en kleurrijk zijn de sleutelwoorden van ons nieuw informatieblad 37Zeventig. De Infoplus heet voortaan Uit in Riemst en is je handige gids voor alle evenementen en initiatieven die er plaatsvinden in onze gemeente. Het maandelijkse informatieblad laat de gemeente toe om korter op de bal te spelen en je tijdig te informeren over aankomende evenementen, openbare werken of andere leuke weetjes. Het is de springplank richting onze website, die het moederschip is van alle gemeentelijke informatie.

STAND VAN ZAKEN

300.000 euro voor aanpak
wateroverlast

Sinds 2003 heeft onze gemeente een capaciteit aan eigen wachtbekkens uitgebouwd van 180.000 kubieke meter. In mensentaal zijn dat 40 voetbalvelden waar 1 meter water op staat.
Na de wateroverlast van 27 mei 2016 zijn een aantal maatregelen in een stroomversnelling gekomen, goed voor een investering van 300.000 euro.

In het afstroomgebied van de Kuilenzouw achter de Keelstraat in Vroenhoven zijn er in een eerste fase vijf dammen aangelegd, die het overtollige water bij hevige regenval trapsgewijs zullen bufferen. Deze aarden wallen zijn samen goed voor een buffercapaciteit van 19.000 kubieke meter. Daarnaast is de bocht Cauthenbergstraat-Keelstraat ook opgehoogd, waardoor het water afgeleid wordt naar de afwateringsgoot die uitmondt in het Albertkanaal.

In een tweede fase investeert de gemeente Riemst samen met de provincie Limburg en nutsbedrijf Infrax ruim 470.000 euro om de inbuizing van de Kuilenzouw verder te verbeteren en wordt de aanleg van een bijkomend bufferbekken onderzocht.

Om de woningen langs de Maastrichtersteenweg en de Lafelterweg in Vroenhoven te beschermen zijn er in een eerste fase waterbufferende dammen aangelegd. In een tweede fase wenst de gemeente Riemst een bufferbekken en een dam aan te leggen achter de woningen van huisnummer 142 tot en met 146 en Lafelterweg 25, om zo het water bij hevige regenval dat afloopt vanuit Tommendael te geleiden en bufferen.

In Kanne zijn rond de Bovenstraat en Guldendael twee bufferbekkens aangelegd om het water dat afstroomt vanuit het hoger gelegen gebied te kanaliseren richting het Albertkanaal.

IN DE PIJPLIJN TEGEN WATEROVERLAST

Verder komen er maatregelen in de Holstraat en de Tramstraat in Riemst. Ook In Millen en Herderen staan er ingrepen gepland: gelijktijdig met de aanleg van een gescheiden riolering in de Elderenweg in Millen worden er ook twee wachtbekkens aangelegd om de woningen aan de Tongersesteenweg, Albertlaan en Valmeerstraat in Herderen te beschermen.

In Membruggen wordt de dam tussen de Vogelzangstraat en de Koekoekstraat verlengd en verhoogd. Daarnaast heeft Aquafin de intentie om de collector te verbeteren. Een collector is een verzamelbuis die het ongezuiverde afvalwater van gemeentelijke rioleringen opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert.

Als deze werken starten, zal Infrax ook een gescheiden riolering aanleggen in de Demerstraat en zal de provincie Limburg de Molenbeek aanpakken: concreet zal de Molenbeek langs de Demerstraat terug opengelegd worden en verlegd worden achter de woningen. Vandaag loopt de Molenbeek ingebuisd onder de Demerstraat door. De gemeente Riemst zal dan ook een wachtbekken aanleggen langs de Vogelzangstraat.

STAND VAN ZAKEN

WhatsApp buurtpreventie tegen
woninginbraken

De gemeente Riemst wil het aantal woninginbraken verder terug dringen. Dit wordt onder meer gedaan door meer aandacht te vestigen op het voorkomen van woninginbraken.

Diefstalpreventieadviseur & WhatsApp
buurtpreventie

De diefstalpreventieadviseur helpt je om jouw woning te beveiligen. Het gaat om een politieman of gemeenteambtenaar die specifiek is opgeleid voor diefstalpreventie. Hij komt gratis op huisbezoek en bekijkt samen met jou de woning en geeft je tips over de te nemen maatregelen. Wie een huisbezoek wil kan dit eenvoudig aanvragen via inbraakpreventie@riemst.be.

De gemeente Riemst heeft in 2016 de WhatsApp buurtpreventie op gang getrapt. In elke woonkern werd er een informatieavond gehouden om vrijwilligers te vinden die een WhatsAppgroep in de buurt willen opstarten. WhatsApp is een app waarmee je via een internetverbinding met elkaar kan chatten, bellen en zelfs beeldmateriaal kan doorsturen, één-op-één, maar ook in groep. Op dit moment zijn er in onze gemeente 11 WhatsAppgroepen actief, goed voor 356 deelnemers die samen een oogje in het zeil houden.

STAND VAN ZAKEN RIEMST BEVRAAGT ELKE INWONER OVER WOONOMGEVING

In het voorjaar van 2017 heeft elke Riemstenaar ouder dan 18 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan onze omgevingsanalyse. Daarin zijn zij uitgebreid bevraagd over hun woonomgeving. Thema’s als voorzieningen in je woonkern, veiligheid, de kwaliteit van zorg en onderwijs, zijn aan bod gekomen. Op dit moment worden de resultaten verwerkt.

2.030 Riemstenaren hebben ons een ingevulde vragenlijst bezorgd, dankjewel daarvoor!

Zo kunnen we samen bouwen aan een modern Riemst waar iedereen zich thuis en welkom voelt. De resultaten vormen voor het gemeentebestuur de leidraad bij de verdere opmaak van het Actieplan 2020. Een plan dat vertrekt vanuit de visie over hoe onze gemeente er in 2020 moet uitzien. Het is een ambitieus maar financieel verantwoord plan, waarin we onze inwoners centraal zetten. Dat is de filosofie.

ACTIEPLAN 2020 – REALISATIES 2016

REALISATIE

Twee belasting-
verlagingen
in één legislatuur

Tot 2015 had onze gemeente de hoogste aanvullende personenbelasting van Limburg: 9 procent. Niet omdat het gemeentebestuur graag belastingen heft, maar wel omdat onze gemeente verplicht is om de open ruimte te bewaren en te onderhouden. Dat wil concreet zeggen dat onze gemeente – in tegenstelling tot vele andere gemeenten – geen industrie mag aantrekken en dus ook geen inkomsten heeft uit belastingen op industrie. Heel wat gemeenten ontvangen voor het bewaren van die open ruimte een compensatie uit het Plattelandsfonds, maar ook daar valt Riemst net uit de boot.

Toch is het gemeentebestuur erin geslaagd om de belastingen twee keer te verlagen deze legislatuur. In 2015 startte afvalintercommunale Limburg.net met de directe inning of één factuur voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Om ervoor te zorgen dat deze afvalfactuur geen extra belasting is voor de inwoners van Riemst heeft het gemeentebestuur in 2015 de aanvullende personenbelasting een eerste keer verlaagd van 9 naar 8,5 procent en is de algemene gemeentebelasting van 55 euro per gezin geschrapt.

Riemst-tot_u_dienst26
Dankzij een goed bestuur, de digitalisering en verschuiving van een aantal taken binnen de gemeentelijke administratie, kon het gemeentebestuur in 2017 de aanvullende personenbelasting opnieuw verlagen van 8,5 naar 8 procent.

Tegelijkertijd blijft het gemeentebestuur ook investeren in de dienstverlening en de leefbaarheid van onze 13 kerkdorpen. Zo wordt er in 2017 voor ruim 6 miljoen euro geïnvesteerd, zodat Riemst voor elke inwoner een gemeente blijft waar het prettig is om te wonen, leven en werken.

REALISATIE

Alle voertuigen die grens oversteken worden gecontroleerd

De gemeente Riemst heeft in 2015 4 slimme camera’s geïnstalleerd op de grensovergangen richting het Nederlandse Maastricht: langs de Grenadiersweg ter hoogte van de brug in Kanne en langs de Maastrichtersteenweg ter hoogte van de brug in Vroenhoven.

De camera’s scannen continu elke nummerplaat, in de meldkamer van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst wordt die informatie verder opgevolgd. De slimme camera’s zijn een extra middel in de strijd tegen woninginbraken, maar moeten ook een ontradend effect hebben op drugstoeristen die zich in Maastricht gaan bevoorraden.

Slimme
camera’s zijn er voor uw
veiligheid.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van slimme camera’s op volgende locaties: op de Bitsingerweg in Val-Meer, op de Visésteenweg in Zichen-Zussen-Bolder aan het kruispunt met de Walenweg en aan het op- en afrittencomplex 32 aan de Tongersesteenweg in Genoelselderen.

REALISATIE

Iedereen
zichtbaar in Riemst

De gemeente Riemst heeft in september elke bewoner van een woning een reflecterend huisnummer bezorgd. In totaal gaat het om net geen 7.000 woningen. Op die manier wordt iedereen ‘zichtbaar’ in Riemst en gaan er geen dringende minuten verloren die in noodsituaties een leven kunnen redden. Het project is goed voor een investering van 12.400 euro.

Huisnummers zijn vaak niet (goed) leesbaar of niet zichtbaar, zeker ’s nachts of bij slecht weer. Nochtans rekenen heel wat diensten en mensen op een goede leesbaarheid. Niet alleen voor de brandweer, maar voor alle hulpdiensten is een reflecterend huisnummer zeer belangrijk. Enerzijds zorgt het voor uniformiteit. De hulpdiensten weten meteen waar ze naar moeten zoeken. Anderzijds is zo’n reflecterend huisnummer onmiddellijk leesbaar, ook in duisternis. Zo verliezen we geen tijd bij dringende interventies. En ook je postbode zal je dankbaar zijn!

REALISATIE

RENOVATIE EN AANKOOP OORLOGSMONUMENTEN WO I

Naar aanleiding van de herdenking van de start van de Eerste Wereldoorlog, in 2014 precies 100 jaar geleden, heeft het gemeentebestuur het engagement genomen om alle oorlogsmonumenten te renoveren.

In opdracht van het gemeentebestuur zorgt de dienst Patrimonium voor de regularisatie van de eigendomssituatie, en dat de gronden met recht van opstal, eigendom worden van de gemeente. Zo is de grond van het monument in Membruggen aangekocht door de gemeente.

De medewerkers van de Technische Dienst hebben voor de herstelling en renovatie van de oorlogsmonumenten in Membruggen, Kanne, Herderen, Zussen, Zichen, Millen, Val-Meer en Vlijtingen gezorgd. In Vroenhoven heeft de Technische Dienst naast de renovatie van het oorlogsmonument, ook de omgeving rond het monument heringericht.

REALISATIE

Dienst Bevolking
in het nieuw

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van slimme camera’s op volgende locaties: op de Bitsingerweg in Val-Meer, op de Visésteenweg in Zichen-Zussen-Bolder aan het kruispunt met de Walenweg en aan het op- en afrittencomplex 32 aan de Tongersesteenweg in Genoelselderen.

Daarnaast is er ook geïnvesteerd in een klantenbegeleidingssysteem. Dit systeem moet ervoor zorgen dat we een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden aan onze burgers. Voortaan neem je bij het binnenkomen van het gemeentehuis een ticket aan de kiosk, en vervolgens neem je plaats in de wachtruimte. Op een scherm kan je dan volgen wanneer het je beurt is en naar welk loket je je mag begeven. De burger kan dan plaatsnemen aan een bureau bij één van onze medewerkers, op die manier kunnen we voor meer privacy zorgen. De herinrichting was goed voor een totale investering van 70.000 euro.

REALISATIE

NIEUWE PARKING VOOR RECREATIEZONE VLIJTINGEN

Op de recreatiezone in Vlijtingen vind je naast het voetbalterrein van Vlijtingen VV, ook een paardenpiste en BMX-parcours. Dit trekt heel wat bezoekers aan, en daarom heeft het gemeentebestuur er geïnvesteerd in de aanleg van een nieuwe parking, die een honderdtal parkeerplaatsen telt. Goed voor een totale investering van 90.000 euro.
De dienst Ruimtelijke Ordening maakte een ontwerp, waarna de Technische Dienst aan de slag ging. Het asfalteren en beklinkeren werd uitbesteed, de aanplantingen en de aanleg van een wachtbekken, plantvakken, waterdoorlatende tegels en parkeerplaatsen zijn door de Technische Dienst uitgevoerd.

IN DE PIJPLIJN VOOR RIEMST

IN DE PIJPLIJN

ENERGIEZUINIGE MAATREGELEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR

Wat doet de gemeente Riemst in 2017 om klimaatneutraal te worden? Investeren in zonnepanelen en klimaatvriendelijke wagens. De gemeente bespaart ruim 30 procent op haar energiekosten door de installatie van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. De verwachte opbrengst wordt geschat op 10.000 kWh. Ter vergelijking een gemiddeld gezin verbruikt per jaar 3.500 kWh elektriciteit.

Riemst-tot_u_dienst38

Daarnaast ‘verschoont’ de gemeente het wagenpark van de Technische Dienst. Vandaag rijden er wereldwijd meer dan 20 miljoen voertuigen rond op aardgas of CNG. Met dit gas verwarmen we ook onze huizen en het is minder vervuilend dan benzine of diesel. Daarom koopt de gemeente Riemst dit jaar 2 wagens op CNG aan. Op dit moment beschikt de Technische Dienst ook al over een elektrische wagen.

IN DE PIJPLIJN

Interventiedienst Technische Dienst

Wist je dat onze Technische dienst ook na de kantooruren bereikbaar is? In noodgevallen kan je hen buiten de kantooruren bereiken op
0496 55 90 34.

Riemst-tot_u_dienst45

De medewerkers van onze Technische dienst dragen graag zorg voor het goed beheer van het openbaar domein en de kleine of grote ongemakken van onze inwoners. De Technische dienst heeft heel wat verschillende taken, maar komt ook in actie als je als inwoner een probleem meldt telefonisch, via de meldingskaart in 37zeventig of via het online meldingsformulier op de website van de gemeente Riemst: goed voor gemiddeld 1.800 werkopdrachten per jaar!

Of het nu gaat over het opruimen van sluikstorten en zwerfvuil, het snoeien van bomen, het plaatsen van signalistie of het herstellen van wegen en stoepen: het gaat vaak om ‘onverwachte’ opdrachten waarop de Technische dienst vlot wil inspelen. Daarom is er de interventiedienst die efficiënt kan inspelen op deze meldingen.

Inhoud